logo
PB-Hearing aid-Final-for web-HITAP-ไฮแทป-สุขภาพ-คนพิการ-สาธารณสุข
Download ดาวน์โหลด 875 ครั้ง
เข้าชม 1444 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แม้ว่าผู้พิการทางการได้ยินที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ท.74) จะขอรับเครื่องช่วยฟังจากสถานพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ภายหลังจากได้รับเครื่องช่วยฟังไปแล้วกลับมีภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้ เช่น ค่าซ่อม ค่าเดินทางในการเข้ารับการติดตาม รวมถึงค่าถ่าน การศึกษาเรื่องระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าเกือบ 1 ใน 3 ของผู้พิการทางการได้ยินที่ได้รับเครื่องช่วยฟังเลิกใช้เครื่องก่อนครบอายุการใช้งาน และเกือบ 1 ใน 4 ไม่กลับเข้ามารับการติดตามการใช้งาน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยฟังที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง จึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานผู้ให้บริการมีการพัฒนาแนวทางการให้บริการ เช่น เพิ่มสถานบริการให้เข้าถึงง่าย มีรุ่นที่หลากหลายเหมาะกับการใช้งานจริง รวมถึงปรับปรุงเงื่อนไขการบริการ ได้แก่ เพิ่มระยะการประกันเครื่อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังการเบิกใช้เพื่อให้เกิดการใช้เครื่องช่วยฟังอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและป้องกันการเลิกใช้เครื่องช่วยฟังในอนาคต

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง