logo
Policy-Brief-44-Hearing-Aids-Batteries-zinc-air-ถ่านเครื่องช่วยฟัง-คนพิการ-หู
Download ดาวน์โหลด 1094 ครั้ง
เข้าชม 3022 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดบริการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยินที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ท 74) มาแล้วเกือบ 10 ปี แต่ยังไม่มีการสนับสนุนถ่านสำหรับเครื่องช่วยฟัง ซึ่งผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบค่าถ่านซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงเอง การศึกษาเรื่องระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าผู้รับบริการและครอบครัวส่วนใหญ่มีรายได้น้อย และมีความสามารถในการจ่ายค่าถ่านชนิด zinc air อยู่ที่ 60% ของราคาปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพบว่าสถานบริการเครื่องช่วยฟังยังไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ จึงเห็นว่าควรมีการสนับสนุนถ่านเครื่องช่วยฟังฟรีหรืออาจมีการร่วมจ่ายระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการคนละครึ่งหรือต่อรองราคาถ่านให้ลดลง รวมทั้งเพิ่มช่องทางการให้บริการถ่านเครื่องช่วยฟังให้ใกล้บ้านผู้รับบริการมากขึ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง