logo
อนามัยโรงเรียน-HITAP-ไฮแทป-เด็กประถม-สุขภาพ-สุขภาพเด็ก-เด็ก
Download ดาวน์โหลด 797 ครั้ง
เข้าชม 1632 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

สุขภาพของเด็กนักเรียนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต จากการประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา พบว่านักเรียนจำนวนมากมีปัญหาด้านโภชนาการ สายตาผิดปกติ รวมถึงไม่มีการคัดกรองพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่เป็นระบบ นอกจากกนี้ในการดำเนินงานยังขาดการบูรณาการด้านนโยบายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงระบบข้อมูลและรายงานผลมีความซ้ำซ้อนและหลากหลาย ส่งผลให้ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อวางแผนในการดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามการดำเนินงานบริการอนามัยโรงเรียนควรได้รับการปรับปรุงในหลายประเด็น ทั้งด้านนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึงกระบวนการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบให้มีความยั่งยืนต่อไป