logo
Download ดาวน์โหลด 450 ครั้ง
เข้าชม 1364 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา (Multiple Myeloma, MM) เป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งจัดเป็นปัญหาหนึ่งที่พบในประเทศไทย ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสูตรยาที่ใช้รักษาโรคนี้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงท้าการศึกษาเรื่อง “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา bortezomib, thalidomide และ lenalidomide ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่กลับเป็นซ้าหรือดื้อต่อการรักษา (Relapsed/Refractory Multiple Myeloma,RRMM)” ขึ้นมาเพื่อใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงราย การยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา bortezomib, thalidomide และ lenalidomide ส้าหรับการรักษา RRMM และเพื่อประเมินภาระงบประมาณของการใช้ยา bortezomib thalidomide และ lenalidomide ในการรักษา RRMM ในบริบทของประเทศไทย หากมีการบรรจุตัวยาดังกล่าวไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง