logo
Download ดาวน์โหลด 487 ครั้ง
เข้าชม 846 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของ “ปัญหาสุขภาพโลก” ที่ไม่ได้มีขอบเขตหรือส่งผลกระทบที่จำกัดอยู่ภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องการความสอดคล้องของนโยบายทั้งในและนอกระบบสุขภาพ รัฐบาลจึงกำหนดกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2559 – 2563 โดยมีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดจากภัยคุกคามด้านสุขภาพ รวมทั้งมีบทบาทในการร่วมกำหนดนโยบายสุขภาพโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ แม้จะมีการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ฯ มาระยะหนึ่ง แต่ก็ยังขาดกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นรูปธรรม การทบทวนเอกสารวิชาการและวิเคราะห์สถานการณ์ในการศึกษานี้ได้ให้ข้อเสนอในการพัฒนากลไกดังกล่าวอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง