logo
มาตรฐานคุณภาพ-บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค-ไฮแทป-HITAP
Download ดาวน์โหลด 575 ครั้ง
เข้าชม 1576 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรการหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คือ การจัดทำมาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards: QS)เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอ้างอิงวิธีการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน ได้คุณภาพและตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศไทย กระบวนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอ้างอิงการดำเนินงานในสหราชอาณาจักรและเอกสารการพัฒนามาตรฐานคุณภาพในประเทศมีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งมีขั้นตอนหลัก คือ การจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกบริการสำหรับจัดทำเป็นมาตรฐานคุณภาพ บริการที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 1) บริการเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (preterm labour) 2) บริการเพื่อป้องกันการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ (preeclampsia) และ 3) บริการเพื่อป้องกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด (postpartum haemorrhage)เนื่องจากเป็นปัญหาสำคัญของการให้บริการฝากครรภ์ในปัจจุบัน และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารก อย่างไรก็ตามการจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกบริการในครั้งแรกนี้มีบทเรียนที่ควรนำมาแก้ไขก่อนการคัดเลือกบริการอื่น ๆ ในครั้งต่อไป ได้แก่ ควรสนับสนุนให้ผู้กำหนดนโยบายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการจัดลำดับความสำคัญตั้งแต่การพัฒนาเกณฑ์สำหรับจัดลำดับความสำคัญจนถึงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ และควรสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานคุณภาพและขอบเขตของการพัฒนามาตรฐานคุณภาพให้ชัดเจนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักก่อนเริ่มดำเนินงาน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง