logo
Download ดาวน์โหลด 400 ครั้ง
เข้าชม 719 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (thalassemia) เป็นโรคโลหิตจางที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยการถ่ายทอดยีนผิดปกติที่ทำหน้าที่สร้างฮีโมโกลบิน ทำให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ มีอายุสั้น และแตกง่าย ในประเทศไทย ความชุกของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีร้อยละ 1 ของประชากร และมีผู้ที่เป็นพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียร้อยละ 40 ของประชากร ซึ่งพบได้แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแผนงานธาลัสซีเมียแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 เพื่อให้เด็กไทยเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงลดลง และผู้ป่วยได้รับการรักษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินแผนกลยุทธ์การป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พ.ศ. 2557-2559 มีเป้าหมายเพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงมีคุณภาพชีวิตเหมาะสม โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนให้มีกลไกการจัดการและปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ  การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการและเครือข่าย การติดตามประเมินผลและการวิจัยพัฒนา และการใช้กลไกทางการเงินสนับสนุนการจ่ายชดเชยหรือเพิ่มเติมแก่หน่วยบริการสำหรับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์ รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง