logo
Download ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
เข้าชม 269 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพฉบับแรกของประเทศ และเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินงานภายใต้ 2 แนวคิด คือ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน
การดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งถือเป็นระยะครึ่งแผน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จึงได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อพัฒนาข้อเสนอการปรับปรุงการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะต่อไป คณะผู้ประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ในอนาคต

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง