logo
Download ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
เข้าชม 120 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลายประเทศทั่วโลกเริ่มต้นการให้วัคซีนโควิด-19 อย่างกว้างขวาง บางประเทศ เช่น อิสราเอล และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมีประชากรไม่มากคือประมาณ 9 ล้านคน ได้ให้วัคซีนไปมากกว่า 1 ใน 3 ของคนในประเทศแล้ว อย่างไรก็ตามประเทศส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในการจัดหาวัคซีนและไม่น่าจะมีวัคซีนเพียงพอกับประชาชนที่ต้องการภายในสิ้นปีนี้ ทำให้ประเทศเหล่านี้ต้องจัดลำดับความสำคัญของประชาชนที่จะได้รับวัคซีนก่อนและหลังให้เหมาะสมกับปริมาณวัคซีนที่จัดหาได้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง