logo
Download ดาวน์โหลด 649 ครั้ง
เข้าชม 3703 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

รัฐบาลไทยได้มีแผนในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับใช้ในประเทศไทย ประมาณ 108 ล้านโดสจาก 4 บริษัท ได้แก่ Sinovac (19.5 ล้านโดส) AstraZeneca (62.05 ล้านโดส) Pfizer-BioNTech (21.5 ล้านโดส) และ Johnson & Johnson (5 ล้านโดส) และให้ภาครัฐและเอกชนอื่นจัดหาวัคซีนทางเลือกจาก Sinopharm และ Moderna รวมกันอีกประมาณ 5 – 10 ล้านโดส (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564)

จำนวนวัคซีนนี้ยังไม่เพียงพอต่อการฉีดให้คนไทยทั้งประเทศ จึงยังต้องมีการจัดหาเพิ่มเติม ถ้าอย่างนั้น ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยควรจัดหาวัคซีนชนิดใด อย่างไร จำนวนเท่าใด จึงจะเพียงพอ?

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง