logo
Download ดาวน์โหลด 489 ครั้ง
เข้าชม 1330 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ ในประเด็นความท้าทายและสิ่งที่คาดหวังจากนโยบายการให้วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย โดยได้ทำการสำรวจกลุ่มแรงงาน นอกระบบด้วยวิธีการสำรวจภาคสนาม ในระหว่างวันที่ 11 -18 เมษายน 2564 และกลุ่มแรงงานต่างด้าวในระบบด้วยวิธีการสำรวจออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน-16 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญที่ค้นพบจากการสำรวจ คือ สัดส่วนของการยินดีรับวัคซีนของกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบอยู่ในสัดส่วนที่สูง โดยกลุ่มแรงงานต่างด้าวนอกระบบมีสัดส่วนของการยินดีรับวัคซีนโดยไม่มีข้อแม้ใด สูงกว่าแรงงานต่างด้าวในระบบที่ยินดีรับวัคซีน รวมถึงแรงงานทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ยังระบุว่า ยินดีที่จะอยู่ประเทศไทยต่อไปภายหลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้ว

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง