logo
Download ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
เข้าชม 147 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงยาของคนไทย โดยเฉพาะยาจำเป็นที่มีราคาแพง ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อภาระค่าใช้จ่าย จึงมียาบัญชี จ(2) ในบัญชียาหลักแห่งชาติคัดเลือกยาที่มีราคาแพง และได้ประกาศใช้มาเป็นเวลากว่า 10 ปี การศึกษานี้เป็นการประเมินการเข้าถึงยา ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods research) ทั้งเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการทบทวนเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแนวคิดการเข้าถึงยาที่ประยุกต์จาก Bigdeli และคณะ ซึ่งประกอบด้วยการมียาในระบบสุขภาพ (availability) ความสามารถในการจ่ายค่ายาของภาครัฐ (affordability) การยอมรับต่อยาและการบริหารเวชภัณฑ์ยา (acceptability) และการเข้าถึงบริการสุขภาพ (accessibility)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง