logo
Download ดาวน์โหลด 371 ครั้ง
เข้าชม 990 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัคซีนโควิด-19 ถือเป็น “เครื่องมือหลัก” ที่ทุกประเทศทั่วโลกนำมาใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต รัฐบาลจึงจำเป็นต้องติดตามและประเมินผลสำเร็จของนโยบายการให้วัคซีน ที่จะนำไปสู่การวางแผนและกำหนดมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลฯ อย่างเป็นระบบ ควรจะมีการจัดทำ “ตัวชี้วัดมาตรฐาน” ภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลฯ ขึ้นมา ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวัคชีนโควิด-19 ของประเทศไทย โดยเฉพาะในระยะหลังมีการให้ใช้วัคซีน (Post-vaccination)

คณะผู้วิจัยใช้วิธีการ “ทบทวนวรรณกรรมแบบกำหนดขอบเขต” (Scoping review) จากงานวิชาการหลากหลายประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งวิเคราะห์-สังเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรายการตัวชี้วัดที่ควรมีการติดตามและประเมินในระยะหลังมีการให้ใช้วัคซีน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง