logo
Download ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
เข้าชม 417 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • การมี “พฤติกรรมเนือยนิ่ง” และการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอในชีวิตประจำวัน นับเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยกว่า 70%
  • หลายคนเข้าใจผิดว่า แม้ตัวเองจะมีพฤติกรรมเนือยนิ่งตลอดทั้งวัน แต่สามารถแก้ไขหรือชดเชยได้ด้วยการออกกำลังกายในช่วงเย็น ซึ่งข้อเท็จจริงคือ ผลดีจากการออกกำลังกายไม่สามารถหักล้างผลเสียจากพฤติกรรมเนือยนิ่งได้
  • การศึกษาพบว่า การสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับประชาชน เช่น นาฬิกาอัจฉริยะ (smart watch) เพียงอย่างเดียวไม่ช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง หากจะให้ได้ผลจำเป็นต้องมีการออกแบบมาตรการอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย
  • คณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบโปรแกรมที่ชื่อว่า the Physical Activity at Work (PAW) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งสำหรับประชากรที่ทำงานนั่งโต๊ะ (office-based workers) ในประเทศไทย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเป็นงานวิจัยเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง