logo
Download ดาวน์โหลด 355 ครั้ง
เข้าชม 1383 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ปัญหาความแออัดของการใช้บริการในโรงพยาบาลถือเป็นปัญหาสำคัญมาช้านาน จนถึงช่วงการระบาดของโควิด-19 ยิ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้การรักษาดำเนินไปได้พร้อมควบคุมการระบาดของโควิด-19 ไปด้วย “โครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล” เป็นหนึ่งในทางเลือกดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งผลการประเมินโครงการพบความสำเร็จหลายประการ
  • โครงการนำร่องฯ ช่วยให้เกิดการพัฒนารูปแบบบริการร่วมระหว่างโรงพยาบาลและร้านยาในเครือข่าย เกิดความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยและเภสัชกรร้านยาพัฒนาบทบาทไปเน้นที่งานบริบาลเภสัชกรรมมากขึ้น ผู้ป่วยที่รับยาที่ร้านยามีความพึงพอใจ ขณะที่เภสัชกรก็ให้การตอบรับต่อโครงการเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นท้าทายในหลายแง่มุมซึ่งต้องสนับสนุนเพื่อแก้ไขต่อไป

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง