logo
Download ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
เข้าชม 238 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • การได้ยินเป็นพื้นฐานสำคัญของการพูดและพัฒนาการทางภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุ 3 ปีแรกของชีวิต หากเด็กมีความผิดปกติทางการได้ยินจะส่งผลกระทบโดยตรงกับพัฒนาการด้านการพูดและภาษา รวมถึงการเข้าสังคม การเรียน ภาวะจิตใจ ความจำ พฤติกรรม อารมณ์
  • การสร้างระบบการตรวจคัดกรองการได้ยินให้เกิดความยั่งยืนจะต้องให้ความสำคัญกับการผลิตและกระจายบุคลากรด้านเวชศาสตร์ การสื่อความหมายและเครื่องมือไปยังโรงพยาบาล จัดระบบบันทึกข้อมูลและการรายงานผล และกำหนดให้การคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดทุกคนเป็นนโยบายหลักของประเทศ
  • ปัจจุบัน การตรวจคัดกรองด้านการได้ยินยังไม่ได้อยู่ในสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่สามารถเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการแบบแยกต่างหากได้ ทำให้ระบบการคัดกรองการได้ยินไม่ครอบคลุมเด็กทุกคนที่เกิดมา ส่งผลให้มีเด็กส่วนหนึ่งที่มีปัญหาทางการได้ยินโดยกำเนิด ถูกตรวจพบล่าช้า และนำไปสู่การแก้ไข/รักษาที่ไม่ทันการณ์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง