logo
Download ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
เข้าชม 290 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ผลการประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างการตรวจคัดกรองการได้ยินเฉพาะในทารกกลุ่มเสี่ยงกับไม่มีการตรวจคัดกรองพบว่า ทุก ๆ ทางเลือกในการตรวจมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เมื่อพิจารณาตามมุมมองของรัฐบาล
  • ผลการประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดทุกคนกับไม่มีการตรวจคัดกรองพบว่า มีความคุ้มค่าสำหรับทางเลือกการตรวจคัดกรองบางทางเลือกเมื่อพิจารณาตามมุมมองทางสังคม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง