logo
Download ดาวน์โหลด 242 ครั้ง
เข้าชม 932 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานบริหารการวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข (สบวส.) ให้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อจัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขยุคใหม่ภายหลังการระบาดโรคโควิด และมีโครงการวิจัยย่อยการศึกษาความเพียงพอของทรัพยากรและงบประมาณของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ที่มีวัตถุประสงค์ย่อยเพื่อศึกษาความเพียงพอของงบประมาณโดยวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณที่ รพ.สต. ได้รับการสนับสนุนต่อประชากรที่รับผิดชอบ ศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณตามวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยแบบมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรมที่ให้บริการใน รพ.สต. รวมถึงติดตามและประเมินผลจากผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ใน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนแล้ว

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง