logo

รหัสโครงการ

65073058HM007L5

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

นพ.กฤษฎา เจริญรุ่งเรืองชัย

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1521 คน

วันที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2566 07:20

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานบริหารการวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข (สบวส.) ให้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อจัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขยุคใหม่ภายหลังการระบาดโรคโควิด และมีโครงการวิจัยย่อยการศึกษาความเพียงพอของทรัพยากรและงบประมาณของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ที่มีวัตถุประสงค์ย่อยเพื่อศึกษาความเพียงพอของงบประมาณโดยวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณที่ รพ.สต. ได้รับการสนับสนุนต่อประชากรที่รับผิดชอบ ศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณตามวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยแบบมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรมที่ให้บริการใน รพ.สต. รวมถึงติดตามและประเมินผลจากผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ใน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนแล้ว

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารการวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข (สบวส.) สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว