logo
Download ดาวน์โหลด 610 ครั้ง
เข้าชม 1494 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำบล (รพ.สต )/ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (สอน.) ที่ไปใช้บริการนั้น ได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แล้ว
  • แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ทราบเรื่องการถ่ายโอนภารกิจฯ แต่ก็สามารถให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการจัดบริการได้ สะท้อนว่า รพ.สต. มีการรับฟัความคิดเห็นประชาชน และประชาชนต้องการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของ รพ.สต. เช่นกัน
  • การถ่ายโอนภารกิจฯ รพ.สต./ สอน. ในระยะ 3 เดือนแรก ยังไม่มีผลกระทบเชิงลบ หรือเชิงบวกต่อบริการที่ประชาชนได้รับ เนื่องจากประชาชนผู้มารับบริการมีความเห็นต่อ รพ.สด./ สอน. ที่ถ่ายโอนไปแล้ว ในเชิงบวกทุกด้าน และมีแนวโน้มไม่แดกต่างกันในทุกพื้นที่

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง