logo
Download ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
เข้าชม 811 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

บุคลากรไม่เพียงพอเป็นปัญหาสําคัญในมุมมองของเจ้าหน้าที่ รองลงมาคือทรัพยากรไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรได้รับการสนับสนุน และแก้ไขโดยเร็ว

จากผลสำรวจพบว่าบุคลากรให้ความเห็นในเชิงบวก ในเรื่องการให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และรู้สึกมีความสุขในการทํางาน

เขตสุขภาพที่ผู้ตอบคิดเชิงบวกมากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 2, 4 และ 9 ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้เขตสุขภาพอื่น ๆ ในขณะที่ เขตสุขภาพที่ 5, 6 และ 7 ให้ข้อมูลเชิงบวกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จึงควรสนับสนุนเสริมพลังเพื่อให้การถ่ายโอนประสบความสําเร็จ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง