logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ณชวิศ กิตติบวรดิฐ

อีเมล์: nachawish.k@hitap.net,

Profile Details

สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานสาธารณะ และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณชวิศ กิตติบวรดิฐ เริ่มงานในตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์ ที่สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยนักวิจัย ภายหลังการปิดตัวลงของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ จึงได้รวมกลุ่มทีมงานวิจัยภาคสนามรับงานสำรวจและวิจัยทั่วประเทศ ทำให้มีโอกาสได้ร่วมโครงการภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (CGS) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ด้วยความเชื่อที่ว่า งานวิจัยสามารถผลักดันให้เกิดกติกาทางสังคมที่ช่วยทำให้สังคมมีความน่าอยู่ขึ้น จึงได้มีโอกาสมาทำงานที่ HITAP เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัยภาคสนาม

งานวิจัยที่เข้าร่วม