logo
Download ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
เข้าชม 970 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • งบประมาณที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้รับ และต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละกิจกรรมที่ให้บริการ พบว่า รพ.สต. ที่เพิ่งถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณและต้นทุนต่อหน่วยน้อยกว่า รพ.สต. ที่ยังไม่ถ่ายโอนฯ
  • รพ.สต. ที่ถ่ายโอนฯ มีจำนวนบุคลากรลดลง บางหน่วยบริการมีบุคลากรที่ถ่ายโอนไปเพียง 1-2 คน ซึ่งส่งผลให้มีบริการที่ไม่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทันตสาธารณสุข และแพทย์แผนไทย
  • ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในระยะเปลี่ยนผ่านการถ่ายโอนปีงบประมาณ 2564 – 2565 ที่ผ่านมา คือ การเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายโอนฯ เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดบริการต่างๆ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง