logo
Download ดาวน์โหลด 795 ครั้ง
เข้าชม 2059 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในอดีตการแพ้ยาเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเภสัชพันธุศาสตร์ช่วยให้ค้นพบลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการเกิดอาการแพ้ยาบางชนิด แต่การตรวจคัดกรองยีนและการเปลี่ยนไปใช้ยาชนิดอื่นในการรักษาย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น คำถามที่สำคัญของผู้บริหารระบบประกันสุขภาพก็คือ การตรวจคัดกรองยีนชนิดนี้จะคุ้มค่าหรือไม่? และหากไม่คุ้มค่า จะยอมให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่ออันตรายต่อไปหรือ?

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง