logo
แพทย์แผนไทย-แพทย์ทางเลือก
Download ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
เข้าชม 188 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุกวันนี้ ‘การแพทย์แผนไทย-การแพทย์ทางเลือก’ ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทั้งในและต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการรักษาอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับทิศทางของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการ ‘สร้างเศรษฐกิจสุขภาพ’

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สธ. ได้ร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (สสจ.สระแก้ว) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สธ.พัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ‘HDC TTM Service’ ทำหน้าที่กำกับดูแลข้อมูลการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

การเชื่อมโยงและอัปเดตข้อมูลระบบสุขภาพแบบ ‘เรียลไทม์’ นำไปสู่การกำหนดนโยบายที่เหมาะสม ช่วยตอบสนองความต้องการในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที่

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาแรกที่นำเสนอการประเมินระบบกำกับดูแลข้อมูลฯ เพื่อถอดบทเรียน และสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาและใช้งานระบบซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่ช่วยเสริมสร้างระบบกำกับดูแลข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้ยั่งยืน

ประสบการณ์จากการพัฒนาและใช้งานระบบดังกล่าวของประเทศไทย สามารถประยุกต์ใช้ในประเทศอื่นๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการให้บริการแพทย์ทางเลือกอย่างแพร่หลาย