logo
Download ดาวน์โหลด 1222 ครั้ง
เข้าชม 7349 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การตรวจคัดกรองสุขภาพ เป็นการซักถามหรือตรวจเบื้องต้น เพื่อค้นหาความเสี่ยงหรือโรคในประชากรสุขภาพดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรค วิธีการที่ถูกนำมาใช้คัดกรองโรคหรือปัญหาสุขภาพหนึ่งๆ อาจมีได้หลายวิธีซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความไว ความจำเพาะ ประโยชน์ต่อสุขภาพ และความคุ้มค่า เอกสารฉบับนี้กล่าวถึงมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการตรวจคัดกรอง 12 โรค/ปัญหาสุขภาพที่สำคัญในประเทศไทย โดยไม่รวมถึงการตรวจคัดกรองในประชากรที่มีประวัติเสี่ยง การตรวจวินิจฉัยโรค การตรวจคัดกรองเพื่อการดูแลรักษาโรค การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และการตรวจคัดกรองในหญิงตั้งครรภ์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง