logo
Download ดาวน์โหลด 964 ครั้ง
เข้าชม 2641 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารนี้แสดงผลการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าแบบต้นทุน-อรรถประโยชน์ของนโยบายการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลในเด็กวัยเรียนของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระหว่างนโยบายการให้วัคซีนในเด็กวัยเรียนอายุระหว่าง 2 ถึง 17 ปีในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบกับ นโยบายปัจจุบันที่ไม่มีการให้วัคซีนในเด็กวัยเรียน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง