logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (ไฮแทป) กำลังดำเนินโครงการ “มองไกล วิจัยสุขภาพ”  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยด้านสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย โครงการใช้กระบวนการการจัดลำดับความสำคัญ (Priority Setting) การสร้างฉากทัศน์ (Scenerios) และกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางงานวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ เพื่อหาแนวทางพัฒนา “ระบบสุขภาพที่ดี” ตอบสนองความต้องการ ในอนาคตของคนไทยทุกกลุ่ม โครงการนี้มีการออกแบบขั้นตอนการทำงานที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง อาศัยผู้เชี่ยวชาญนับร้อย และตัวแทนจากกลุ่มทางสังคมที่หลากหลาย อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข นักคิด นักเขียน นักวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่มิใช่สาขาสุขภาพ นักการศาสนา นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ นักการเมือง นักสื่อสารมวลชน นักการศึกษา นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น มาร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น  และออกแบบอนาคตระบบสุขภาพในฝัน ที่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งขณะนี้โครงการกำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมสร้างภาพฉากทัศน์ (scenarios)  ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2556 นี้ บทสรุปจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในเว็บไซต์ HITAP ต่อไป

รับชมวีดีโอเรื่อง “มองไกล วิจัยสุขภาพ” สำหรับการประชุมผู้เชี่ยวชาญ ได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=cklHWVEVx74

รายละเอียดโครงการ คลิก https://www.hitap.net/healthyresearch

13 กุมภาพันธ์ 2556

Next post > กูรู HTA ปาฐกถาเรื่องการสร้างสมดุลระหว่าง 'คุณภาพ' กับ 'ประสิทธิภาพ' ในระบบบริการสุขภาพของอังกฤษ

< Previous post พบกันอีกครั้งกับการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขครั้งที่ 9

Related Posts