logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP เชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

HITAP ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับมาตรการเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases, NCDs) ซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นและเป็นปัญหาในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ มาตรการเหล่านี้ บางอย่างก็เป็นมาตรการที่ “คุ้มค่า” ที่ประเทศควรลงทุน (best buy interventions) และบางอย่างก็เป็นมาตรการที่ “ไม่คุ้มค่า” (wasted buy interventions) และไม่ควรลงทุน

 

HITAP จึงอยากเรียนเชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการที่ “คุ้มค่า” และ “ไม่คุ้มค่า” เหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยอาจเป็นเรื่องเล่า ประสบการณ์ ความสำเร็จ หรือปัญหาที่ท่านเคยเผชิญในกรณีนี้ก็ได้

งานชิ้นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 และสนับสนุนโดยรัฐบาลไทย สำหรับผู้ที่ร่วมส่งเรื่องราวและประสบการณ์และได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประชุมในกรุงเทพมหานครโดยได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง รวมถึงอาจมีโอกาสได้เป็นผู้ร่วมเขียนและได้รับค่าตอบแทน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียด คลิกที่นี่!

โครงการนี้สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานเลขานุการและผู้จัดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

21 กันยายน 2561

Next post > นักศึกษาม.มหิดล เข้าศึกษาการทำงานของ HITAP

< Previous post HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโครงร่างประเมินยาสำหรับผู้ป่วยโรค multiple sclerosis (MS)

Related Posts