logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักศึกษาม.มหิดล เข้าศึกษาการทำงานของ HITAP

เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ต้อนรับการมาเยือนของคณาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติจากประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ การเยือน HITAP ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของ HITAP เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพในประเทศไทย ได้แก่ การทำงานวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาบรรจุยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการสื่อสารผลงานวิจัยสู่สาธารณะ

21 กันยายน 2561

Next post > HITAP ร่วมงาน “การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา CPIRD 2018”

< Previous post HITAP เชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด