logo

รหัสโครงการ

11-303-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นพ.ภูษิต ประคองสาย

นักวิจัยร่วม

ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

นิศาชล เศรษฐไกรกุล

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 50%

จำนวนผู้เข้าชม: 3215 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 15:27

เกี่ยวกับโครงการ

 
สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งที่มีความสำคัญในการกำกับทิศทางเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับประชาชนภายใต้ระบบประกันสุขภาพ ภารกิจหลักของคณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ พิจารณาการบริการสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อบรรจุเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พัฒนาระบบบริการ และสร้างความเสมอภาคระหว่างการบริการสุขภาพทั้ง 3 ระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบประกันสังคม) ในการนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างครอบคลุม เป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนจะเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับประโยชน์จากชุดสิทธิประโยชน์อย่างถ้วนหน้าและเป็นธรรม  

เอกสารเพิ่มเติม

อื่นๆ

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว