logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
สัมนางานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

IHPP และ HITAP จัดสัมนาวิชาการเพื่อให้นักวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติได้นำเสนอความก้าวหน้าและรับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคนไทยมากขึ้น

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ซึ่งเป็นคณะทำงานของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จัดการสัมมนาเรื่อง “งานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ” ที่ ทับขวัญ รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยในโครงการได้นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้รับข้อเสนอและข้อคิดเห็นต่องานวิจัยที่มีความซับซ้อนและต้องการการพิจารณาอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ การสัมมนาดังกล่าวยังเป็นการจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยเพื่อเตรียมนำเสนอให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อีกด้วย โครงการวิจัยที่นำเสนอในงานสัมมนามีทั้งหมด 18 โครงการ ดำเนินการโดยนักวิจัยจาก IHPP และ HITAP รวมถึงสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยมหิดล ภายหลังงานสัมมนานักวิจัยต่างได้รับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงการทำวิจัยเพื่อให้มีคุณภาพตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดียิ่งขึ้นด้วย

30 สิงหาคม 2559

Next post > บรรยายสาธารณะเรื่อง “Disease control priorities : improving health and reducing poverty” โดย Prof. Dean Jamison

< Previous post HITAP ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเด่น ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด