logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเด่น ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

วันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 HITAP ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเด่น ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) จัดโดย หน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  โดย HITAP นำงานวิจัยเรื่อง การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ  การสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทยปี 2556 ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับผู้ใหญ่วัยทำงานภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และรายงานวิจัยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคสมองเสื่อมเข้าจัดแสดง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ และร่วมทำกิจกรรมของ HITAP เช่น การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัย เรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องมาตรการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ร่วมทำกิจกรรมจะได้รับแจกโปสเตอร์วิธีออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มสำฟรับการฝึกออกกำลังกายด้วยตัวเอง

29 สิงหาคม 2559

Next post > สัมนางานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

< Previous post อบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 12 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด