logo

รหัสโครงการ

11-091-2557

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง

ดร. ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช

นักวิจัยร่วม

น.ส.สุธีนุช ตั้งสถิตย์กุลชัย

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 6205 คน

วันที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2557 07:11

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับปีงบประมาณ 2557 ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดทำข้อเสนอรายการสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประชากรทุกกลุ่มอายุ ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ 2559 โดยการพิจารณาข้อเสนอวางอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิผลและ/หรือความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และสุขภาพ รวมทั้งดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้จะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ อีกทั้งมีการประมาณความครอบคลุมงบประมาณที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการลงทุนและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนโยบายและมาตรการใหม่หรือมาตรการที่มีอยู่เดิมที่ยังไม่สามารถดำเนินงานจนประสบความสำเร็จได้ และนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสปสช. ต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว