logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
คณะทำงานฯ เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คุยกรอบการทำงาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 คณะทำงานพิจารณาผลการทบทวนวรรณกรรมสำหรับโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการส่งเสริมและป้องกันโรค ประชุมครั้งที่ 3/2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากรอบการทำงาน และพิจารณาร่างผลการศึกษาชุดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่คนไทยควรได้รับในแต่ละกลุ่มวัย ที่ประชุมมีมติให้จัดเวทีวิชาการสำหรับผู้มีัส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อร่างชุดสิทธิประโยชน์

19 ธันวาคม 2557

Next post > Think Tank ครั้งที่ 5/2557 เปิดประเด็นพัฒนาระบบพิจารณาวัคซีนใหม่เข้าชุดสิทธิประโยชน์ฯ

< Previous post ทีมวิจัยนำเสนอผลประเมินความคุ้มค่าเบื้องต้น รายการยาต่อคณะทำงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด