logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
Think Tank ครั้งที่ 5/2557 เปิดประเด็นพัฒนาระบบพิจารณาวัคซีนใหม่เข้าชุดสิทธิประโยชน์ฯ

วันที่ 23 ธ.ค. 2557 การประชุม “Think Tank” ครั้งที่ 5/2557 จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ และผู้ทำงานในระดับปฏิบัติการด้านวัคซีน ในประเด็น การพัฒนาระบบและกลไกในการพิจารณาการนำวัคซีนและเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ การประชุมมีขึ้นที่ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ในครั้งนี้ครอบคลุม 3 ประเด็นคือ ที่มาของนโยบายการพัฒนาระบบและกลไกในการพิจารณาการนำวัคซีนและเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ นำเสนอโดย พญ.อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง เรื่องคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและแนวทางการพัฒนานโยบายการพิจารณาวัคซีน โดย พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ และหัวข้อสุดท้าย เรื่องการพิจารณาการสนับสนุนวัคซีนภายใต้กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ มีจุดประสงเพื่อเป็นเวทีพบปะ ระหว่างนักวิชาการ และผู้กำหนดนโยบาย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำผลการศึกษาทางวิชาการที่สำคัญมาพูดคุยความเป็นไปได้ในการนำไปดำเนินการเชิงนโยบาย

23 ธันวาคม 2557

Next post > กรมอนามัยส่ง Care manager ดูแลผู้สูงอายุ

< Previous post คณะทำงานฯ เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คุยกรอบการทำงาน

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด