logo

รหัสโครงการ

11-3-092-2557

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

นักวิจัยร่วม

นายอุดมศักดิ์ นาคกุล

ดนัย ชินคำ

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 6937 คน

วันที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 06:45

เกี่ยวกับโครงการ

บริการอนามัยโรงเรียน (school health services) เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับเด็กวัยเรียน โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และชุมชนในพื้นที่ มีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1) สุขศึกษา 2) อนามัยสิ่งแวดล้อม 3) บริการอนามัย และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ปัจจุบันบริการอนามัยโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก การศึกษานี้เกิดขึ้นเพื่อประเมินการดำเนินงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นที่การประเมินอัตราการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่ อัตราการได้รับการตรวจสุขภาพ เช่น สายตา การได้ยิน ทันตกรรม การได้รับวัคซีน การติดตามแก้ไขต่อเนื่อง ผลลัพธ์สุขภาพที่เกิดขึ้น รวมถึงประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัดที่ใช้ในปัจจุบัน วิเคราะห์ดูปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นอุปสรรค และปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จ ผลการประเมินที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน และเป็นประโยชน์สำหรับผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ปรับปรุงเครื่องมือ วิธีดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว