logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
“บริการอนามัยโรงเรียน” ถึงเวลาต้องประเมินคุณภาพ

คณะวิจัย HITAP โครงการการประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการอนามัยโรงเรียน เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาและตัวชี้วัดในการวิจัย

วันที่ 30 มกราคม 2558 คณะวิจัยการประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ได้จัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการอนามัยโรงเรียน เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาและตัวชี้วัดในการวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญจากจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โครงการวิจัยนี้ เกิดขึ้นเพื่อประเมินการดำเนินงานบริการอนามัยโรงเรียน ได้แก่ ประเมินอัตราการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น อัตราการได้รับการตรวจสุขภาพ เช่น สายตา การได้ยิน ทันตกรรม อัตราการได้รับวัคซีน อัตราการแก้ไขต่อเนื่อง และผลลัพธ์สุขภาพ ความเหมาะสมของตัวชี้วัด ปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการ

ดร. ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร นักวิจัย HITAP นำเสนอที่มาของหัวข้อวิจัยและสถานการณ์ของบริการอนามัยโรงเรียนจากการทบทวนวรรณกรรม โดยพบว่า จากการประมาณการณ์ปัจจุบันมีเด็กอายุ 6-12 ปี จำนวน 5.6 ล้านคน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ มีเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาตามที่ขึ้นทะเบียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 4.3 ล้านคน และนอกสังกัด 520,000 คน ร้อยละ 94 ของโรงเรียนในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แม้จะมีการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในการประเมินผลของโครงการ แต่รายละเอียดของการผ่านแต่ละมาตรฐานนั้นรวบรวมเก็บไว้ในพื้นที่ทำให้ยากต่อการประเมินผลในระดับประเทศ หลังการนำเสนอผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ให้ความเห็นว่า โครงการวิจัยเป็นโครงการที่ดี ผลที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำไปพัฒนาบริการอนามัยโรงเรียนได้ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการทำวิจัยด้วย เช่น สถานการณ์และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงในการจัดบริการอนามัยโรงเรียน ซึ่งคณะวิจัยจะได้นำมาพัฒนาวิธีการดำเนินงานอย่างละเอียดเพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้องต่อไป

บริการอนามัยโรงเรียน (school health services) เป็นกิจกรรมสร้างเสริมและป้องกันโรคให้กับเด็กที่มีอายุ 6-12 ปี เป็นการดำเนินร่วมกันระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ มีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุม 3 ด้าน 16 ตัวชี้วัด ปัจจุบันบริการอนามัยโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ

ติดตามอ่าน บันทึกการประชุมได้ที่ https://www.hitap.net/research/82165

30 มกราคม 2558

Next post > ชี้แจงความจริงเกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ “วิกฤติบริการสาธารณสุข” ลงวันที่ 29 มกราคม 2015 และขอให้หยุดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีข้อความคลาดเคลื่อนและบิดเบือนจากความจริง

< Previous post เจ้าหน้าที่จากอินเดียเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องการใช้ข้อมูล HTA ในการพัฒนาบัญชียาหลักและการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนของประเทศไทย

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด