logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

หนังสือพิมพ์: มติชน

ฉบับวันที่: 17 มกราคม 2017

สปสช.’จับมือเทศบาลนำร่องอนามัยโรงเรียน

 

นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากผลการวิจัยเพื่อประเมินบริการอนามัยโรงเรียนปี 2558 โดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวนมากยังมีปัญหาด้านโภชนาการ สายตาและการมองเห็น รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากยังไม่มีระบบการคัดกรองและดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ สปสช.จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมอนามัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ HITAP สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นแกนสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียน โดยตั้ง “โครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความร่วมมือของท้องถิ่น” ขึ้น เพื่อพัฒนากลไกและเครือข่ายการบริหารจัดการอนามัยโรงเรียนภายในจังหวัดให้เข้มแข็ง และให้ครูประจำชั้น ป.1 ป.3 และ ป.5 ในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย มีความรู้ความสามารถในการจัดการ ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนเบื้องต้น และประสานหน่วยบริการรุกจัดบริการอนามัยโรงเรียน ร่วมกับ อปท.พื้นที่นำร่องทั้ง 4 ภาค คือ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการบริการอนามัยโรงเรียนในสังกัด โดยดำเนินการทั้งการคัดกรองสายตา ทันตสุขภาพ ภาวะโภชนาการ และภาวะโลหิตจาง

18 มกราคม 2560

Next post > แก้การมองเห็น เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้

< Previous post Healthcare needs drastic reform

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด