logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

6201000001L0 การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ของการให้บริการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันในประเทศไทย ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

65023011RM001L0 การจัดกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:45%

65023011RM001L0 การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิดด้วยเครื่อง Pulse Oximeter ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จิราธร สุตะวงศ์

กำหนดโครงร่างวิจัย:35%

65023011RM001L0 การเรียนรู้กระบวนการทำงานของคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค (Instruments) รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

กำหนดโครงร่างวิจัย:20%

65023011RM001L0 การประเมินความคุ้มค่าของการคัดกรองและป้องกันกระดูกหักในผู้สูงอายุและผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

กำหนดโครงร่างวิจัย:20%

65043002RM005L0 การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์ในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงในประเทศไทย รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:40%

64134002RM011L0 โครงการศึกษาประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนากรอบการติดตามและการประเมินผลของนโยบายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

64193002RM018L0 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี endovascular treatment ในประชากรไทย ภญ.วรัญญา รัตนวิภาพงษ์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

64091002RM017L0 ผลกระทบของการเพิ่มเพดานความคุ้มค่าในอดีตที่ผ่านมาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของราคายา การตัดสินใจคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ และภาระงบประมาณของเจ้าภาพกองทุนต่าง ๆ รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:50%

63361028RM038L0 การศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์
ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

ตรวจสอบผลวิจัย:80%

64153002RM014L0 โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:60%

64181002RM012L0 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็กชนิดไม่มีอาการทางซิสเต็มมิกด้วยการรักษามาตรฐานร่วมกับยาชีววัตถุ ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:45%

64271011RM001L0 การจัดกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

62271001H1022L0 The Physical Activity at Work (PAW): a cluster randomised trial of a multicomponent short-break intervention to reduce sitting time and increase physical activity among office workers in Thailand

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:50%

64101002HM008L0 A situational assessment for the establishment of a Southeast Asia Center for Infectious Disease Control (SEACID) Aparna Ananthakrishnan
มานิต สิทธิมาตร

กำหนดโครงร่างวิจัย:25%

64121050HM010L0 COVID-19 Vaccination Policy Research and Decision Support Initiative in Asia (CORESIA): a regional study on vaccination certificates ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:45%

64031011RM003L0 โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการใช้ Extracorporeal Membrane Oxygenator (ECMO) ในการรักษาภาวะหัวใจ และ/หรือ ปอดล้มเหลวเฉียบพลันให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

63081049RM006L0 การศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนของประเทศไทย ชุติมา คำดี

ตรวจสอบผลวิจัย:85%

63071049RM005L0 การศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาติ ชุติมา คำดี

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

63351001RM001L0 การประเมินโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่ “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพอำเภอตามยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ดร.รักมณี บุตรชน

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%