logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

65073058HM007L4 การศึกษาความเป็นไปได้ของการขยายบริการระบบการติดตามผลการรักษาทางไกล สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับเครื่อง Cardiac implantable electronic devices (CIEDs) ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:36%

65021058RM002L0 การพัฒนากระบวนการประเมินเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมระบบบริการสุขภาพและสุขภาพประชาชนไทย ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:36%

64171002RM015L0 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:45%

64161002RM016L0 การประเมินความคุ้มค่าของการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

ตรวจสอบผลวิจัย:85%

65173002RM017L0 โครงการพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเบิกจ่ายสำหรับมาตรการที่มีราคาแพงในระบบสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:43%

65112010HM012F0 การศึกษารายกรณีโดยใช้ระบบแสดงผลแบบเรียลไทม์สำหรับการใช้บริการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทยในประเทศไทย รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

กำหนดโครงร่างวิจัย:32%

65133058RM013L0 การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของยา Evusheld® ในการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ภญ.วรัญญา รัตนวิภาพงษ์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

65103002RM011L0 โครงการการทบทวนและปรับปรุงการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ Pneumococcal conjugated vaccine ในบริบทประเทศไทย รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

ตรวจสอบผลวิจัย:80%

61133001R1022L0 Effective interventions for the screening, brief intervention, referral and treatment of harmful alcohol use: an umbrella review Siobhan Botwright

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61133001R1022L0 การพัฒนากรอบการประเมินความลังเลใจของการรับบริการบำบัดฟื้นฟู ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดร.รุ่งนภา คำผาง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61133001R1022L0 การศึกษาความเป็นไปได้ของการมียา naltrexone และ acamprosate สำหรับบำบัดการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ดร.รุ่งนภา คำผาง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61133001R1022L0 การเข้าถึงบริการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดร.รุ่งนภา คำผาง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

6201000001L0 การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ของการให้บริการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันในประเทศไทย ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

65023011RM001L0 การจัดกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

65023011RM001L0 การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิดด้วยเครื่อง Pulse Oximeter ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จิราธร สุตะวงศ์

ตรวจสอบผลวิจัย:85%

65023011RM001L0 การเรียนรู้กระบวนการทำงานของคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค (Instruments) รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

กำหนดโครงร่างวิจัย:20%

65023011RM001L0 การประเมินความคุ้มค่าของการคัดกรองและป้องกันกระดูกหักในผู้สูงอายุและผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

65043002RM005L0 การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์ในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงในประเทศไทย รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:40%

64134002RM011L0 โครงการศึกษาประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนากรอบการติดตามและการประเมินผลของนโยบายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

64181002RM012L0 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็กชนิดไม่มีอาการทางซิสเต็มมิกด้วยการรักษามาตรฐานร่วมกับยาชีววัตถุ ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%