logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

67193058RM018L0 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาพยาบาลในประเทศไทยด้วยการบริหารจัดการหัตถการหรือมาตรการที่อาจมีคุณค่าตํ่า (low-value care) ในประเทศไทย ภิชารีย์ กรุณายาวงศ์
รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

กำหนดโครงร่างวิจัย:25%

67233049RM022L0 การประเมินความคุ้มค่าของวัคซีนและมาตรการยุง Wolbachia ในการป้องกันไข้เลือดออกในประเทศไทย : การวิจัยด้วยแบบจำลองพลวัต ดร. พญ.จารวี สุขมณี

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:40%

67243049RM023L0 โครงการการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

กำหนดโครงร่างวิจัย:30%

67033002RM003L0 การศึกษาผลของนโยบายการแพทย์ทางไกลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2565-2567 รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย
ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล
วิลาวรรณ ล้วนคงสมจิตร

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:50%

67183058RM017L0 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบงบประมาณของการบริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล ภญ.ปานทิพย์ จันทมา

กำหนดโครงร่างวิจัย:35%

67043002RM005L0 การศึกษาเชิงคุณภาพของการกำหนด การใช้และการเปลี่ยนแปลงเพดานความคุ้มค่าสำหรับพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล

กำหนดโครงร่างวิจัย:20%

67083002RM008L0 การถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนานโยบายการบำบัดทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า
Prof. Vivekanand Jha

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:40%

67021070RM002L0 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ high-cost users ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในประเทศไทย ภิชารีย์ กรุณายาวงศ์
รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

กำหนดโครงร่างวิจัย:35%

66273011RM026L0 โครงการทบทวน/ปรับปรุงประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องตามความจำเป็นประชาชน (สิทธิประโยชน์ และตรวจสุขภาพประจำปี) ดร.รักมณี บุตรชน

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:45%

การประเมินผลเชิงพัฒนานโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ในพื้นที่นําร่อง ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

กำหนดโครงร่างวิจัย:35%

กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเร็วเพื่อตอบคำถามเชิงนโยบายสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย และการกระจายอำนาจด้านสุขภาพสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภญ.เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:70%

67013069RM001L0 การประเมินประสิทธิผลการบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อช่วยเลิกสุราผ่านศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (สายด่วน 1413) ดร. ภญ.สุธาสินี คำหลวง

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:40%

การประเมินความคุ้มค่า ผลกระทบงบประมาณ และความเป็นไปได้ของการใช้ PET-CT scan ในการตรวจประเมินระยะและการตอบสนองต่อการรักษาของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) ภญ. ชิตวรรณ พูนศิริ
ดร. พญ.จารวี สุขมณี

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:45%

66273011RM026L0 โครงการทบทวน/ปรับปรุงประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องตามความจำเป็นประชาชน (สิทธิประโยชน์ และตรวจสุขภาพประจำปี) ดร.รักมณี บุตรชน

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:40%

การพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่า (Reference Case) สำหรับการแพทย์เฉพาะบุคคลหรือการแพทย์แม่นยำ เพื่อพิจารณาในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:65%

66221010HM021F0 Rapid assessment of road traffic accidents related policies and their economic impact in Sri Lanka กานต์ชนก ศิริสอน

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:45%

Estimating the shares of the value of branded pharmaceuticals accruing to manufacturers and to patients in the Thai healthcare system Dr. Jessica Ochalek

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:40%

66063002HM006L0 Development of reference case for economic evaluation on precision medicine for health insurance reimbursement in Thailand ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:39%

66161066HM016L0 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตด้วยการรักษาแบบบูรณาการ (integrated care) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะ 3-4 ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า
ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:48%

66123064RM012L0 การวิจัยเชิงสำรวจความต้องการในการคัดกรองโรคมะเร็งและโรคหัวใจ นอกเหนือจากชุดสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดสรรให้ รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:60%