logo
การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการใช้ยากลุ่ม Acetylcholineterase inhibitors ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการใช้ยากลุ่ม Acetylcholineterase inhibitors ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

Cost-utility analysis of great saphenous vein ablation with radiofrequency, foam and surgery in the emerging health-care setting of Thailand (2015)

Boonying S ...อ่านต่อ

A review of the health and economic implications of patent protection, with a specific focus on Thailand (2012)

Inthira Ya ...อ่านต่อ
Hearing aid
Hearing aid

รายงานวิจัย: การศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและ การใช้เครื่องช่วยฟังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปัจจุบันปร ...อ่านต่อ

จุลสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 ตุลาคม-ธันวาคม 2554: โรคอ้วน ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

Policy Brief: ฉบับที่ 30 นโยบายแบ่งจ่ายของยา sunitinib กับความคุ้มค่าทางการแพทย์

ยา sunitin ...อ่านต่อ

A Systematic Review of Economic Evaluation Literature in Thailand. Are the Data Good Enough to be Used by Policy-Makers? (2007)

A Systemat ...อ่านต่อ

แนวทางการคัดกรองโรคไตอักเสบและนิ่วในไตในประชากรไทย (2556)

Abstract   ...อ่านต่อ

ISPOR 2008 International Fellowship Report: Is it Time to Think Seriously About Making HTA Available in Settings Where There is the Most Need? (2010)

ISPOR 2008 ...อ่านต่อ

Policy Brief ฉบับที่ 59 : ฟองสบู่ลูกใหม่ในตลาดสินค้าสุขภาพ: ค่าใช้จ่าย ด้านวิตามิน ยาบำรุง และอาหารเสริมของครัวเรือนไทย

ค่าใช้จ่าย ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy Brief temozolomide

Policy Brief ฉบับที่ 60: เทโมโซโลไมด์ ยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็งสมอง ราคาแพง แต่ยืดชีวิตผู้ป่วยได้ดีกว่า

การรักษามา ...อ่านต่อ

Policy Brief (Issue 16): Would a rotavirus vaccination program for children under 5 years be cost-effective for Bhutan?

In many co ...อ่านต่อ

Policy Brief ฉบับที่ 59 : ฟองสบู่ลูกใหม่ในตลาดสินค้าสุขภาพ: ค่าใช้จ่าย ด้านวิตามิน ยาบำรุง และอาหารเสริมของครัวเรือนไทย

ค่าใช้จ่าย ...อ่านต่อ
Global Health Capacity, WHO, South-East Asia Region, HITAP, HITA, Health technology assessment, HTA

Policy Brief: Issue 58: Building Global Health Capacity for Countries in WHO South-East Asia Region

Global hea ...อ่านต่อ
Policy Brief ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพมีต้นทุนเท่าใด

Policy Brief ฉบับที่ 57 : ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ในสถานบริการสุขภาพมีต้นทุนเท่าใด

การที่ผู้ป ...อ่านต่อ

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าของบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ

บริการป้อง ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: ผลการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 2

ข้อมูลต้นท ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards: QS) สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระยะที่ 2

การสร้างเส ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: รายงานการประเมินโครงการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์

โรคโลหิตจา ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การพัฒนาแบบจำลองการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย : กรณีศึกษามาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การสร้างเส ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

การประเมินระบบบริหารจัดการการสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

วิไลลักษณ์ ...อ่านต่อ

สถานการณ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้ม: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ศรวณีย์ ทน ...อ่านต่อ

รูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกับผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการ

จิตติ วิสั ...อ่านต่อ

การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียน ในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย

นิธิเจน กิ ...อ่านต่อ

การหาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกวัคซีนใหม่ในประเทศไทยโดยวิธี best-worst scaling

Siriporn P ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Economic Evaluation of Sildenafil for the Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension in Indonesia

Abstract B ...อ่านต่อ

Anxiety at First and Subsequent Pregnancies and Its Associated Factors: A Historical Cohort Study From Northeastern Thailand

Abstract: ...อ่านต่อ

Leaving No One Behind: Participatory Technology Appraisal as a Platform for Agenda Setting to Address Disparities in Access to Health Services in Thailand.

Abstract O ...อ่านต่อ

Real-World Safety of Intravitreal Bevacizumab and Ranibizumab Treatments for Retinal Diseases in Thailand: A Prospective Observational Study

Abstract B ...อ่านต่อ

A real-world study of effectiveness of intravitreal bevacizumab and ranibizumab injection for treating retinal diseases in Thailand

Abstract B ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 28 กันยายน-ธันวาคม 2559: สร้างกลไกการเงินและตัวชี้วัดอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

หากพูดถึงโ ...อ่านต่อ

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด