logo

Scaling up health policies and services in low- and middle-income settings. (2010)

Scaling up health policies and services in low- and middle-income ...อ่านต่อ

Policy Brief and Working Paper: Conducive Factors to the Development of Health Technology Assessment in Asia

With Universal Health Coverage (UHC) high on the global health ...อ่านต่อ

Infographic : ผลการสำรวจ “ความรู้ ทัศนคติ และแนวทางปฏิบัติตัวที่เกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตาย” ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

ปัญหา ทางสุขภาพจิตมีความชุกสูงในทุกภูมิภาคทั่วโลก ประเทศไทยคาดการณ์ว่าผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตคิด เป็นร้อยละ 8 เท่านั้น จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการสนับสนุนและส่งเสริม การบริการครบวงจรสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เป้าหมายเร่งรัด ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์ปัญหา ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: โครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับปีงบประมาณ 2559 ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

         การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการสำคัญที่มุ่งให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลรักษาสุขภาพลดโอกาสเกิดโรคและความเจ็บป่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ไม่เพียงแต่ด้านสุขภาพในระดับบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่โดยรวมของประชากรในประเทศนั้นๆ ด้วย การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคบนพื้นฐานของหลักฐานวิชาการที่สนับสนุนว่ามาตรการหรือกิจกรรมบริการภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ฯ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: โครงการพัฒนาข้อเสนอรูปแบบการจ่ายค่าบริการ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในประเทศ ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคบรรลุผล ประเทศไทยจึงได้จัดทำชุดสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545ซึ่งครอบคลุมมาตรการ/กิจกรรมสำหรับประชาชนไทยทุกคน และเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคขึ้น โดยมีเป้าหมายในการบริหารงบประมาณเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ...อ่านต่อ
mid-term-mch report cover
mid-term-mch report cover

Mid-term review of Maternal and Child Health Voucher Scheme

     During May 2010 to March 2011, a feasibility ...อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพประจำปี: ข้อเท็จจริงที่ควรรู้

จุลสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 กันยายน – ธันวาคม : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ

จุลสาร HITAP ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ ฉบับนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่คนพิการควรได้รับจากระบบประกันสุภาพและสิทธิอื่น ๆ ...อ่านต่อ

ยากันล้ม: คู่มือการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

     ผู้สูงอายุหลายคน เมื่อไปพบแพทย์มักจะมีความคาดหวังว่าแพทย์ต้องให้การรักษา หรือให้ยาที่จะทำให้หายจากโรคต่างได้อย่างรวดเร็วทันทีทันใด แต่ในความเป็นจริงการป้องกันหรือรักษาอาการป่วยต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยสิ่งสำคัญ คือ การดูแลตนเองก่อนที่โรคเหล่านั้นจะพัฒนาไปถึงขั้นที่รักษาไม่หาย ...อ่านต่อ

Cost-utility analysis of treatments for stage IB cervical cancer. (2014)

Objective: To analyze the cost-utility of two common clinical practices ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

Raltegravir, Antiviral Drug

Policy Brief: ฉบับที่ 49: ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาต้านไวรัสหลายตัว จะมีทางเลือกอื่นหรือไม่ หากยาสูตรล่าสุดก็ยังไม่คุ้มค่า?

การดื้อยาต้านไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในประเทศไทยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรมาตรฐานและสูตรทางเลือกแล้วล้มเหลว แพทย์จะพิจารณาใช้ยาต้านไวรัสตัวใหม่ในการรักษา อย่างไรก็ดี ยาตัวใหม่มีราคาค่อนข้างสูง เช่น ยาราลเท็กราเวียร์ (raltegravir) ยาเอทราเวอรีน (etravirine) ...อ่านต่อ
อนามัยโรงเรียน-HITAP-ไฮแทป-เด็กประถม-สุขภาพ-สุขภาพเด็ก-เด็ก

Policy Brief: ฉบับที่ 48 บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ไม่แย่ แต่ไม่ยังไม่ดีพอ

สุขภาพของเด็กนักเรียนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต จากการประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา พบว่านักเรียนจำนวนมากมีปัญหาด้านโภชนาการ สายตาผิดปกติ รวมถึงไม่มีการคัดกรองพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่เป็นระบบ นอกจากกนี้ในการดำเนินงานยังขาดการบูรณาการด้านนโยบายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ...อ่านต่อ
ตรวจกรองดาวน์ซินโดรม, หญิงตั้งครรภ์, ท้อง, ฝากท้อง, ANC, บริการฝากครรภ์,

Policy Brief: ฉบับที่ 47 จัดบริการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์อย่างไรให้ได้ผล ก่อนผลักดันเป็นนโยบายระดับประเทศ

กรมอนามัยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พัฒนาโครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ใน 5 จังหวัดนำร่อง เพื่อลดจำนวนการเกิดและวางแผนการเลี้ยงดูทารกกลุ่มอาการดาวน์ และเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลการจัดบริการตรวจกรองและวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ไปจังหวัดอื่น ผลการประเมินโครงการนำร่องใน 5 จังหวัดพบว่า ...อ่านต่อ
National Health Examination Survey, NHES, การสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายในประเทศไทย, Policy-Brief, HITAP-สุขภาพ-สาธารณสุข

Policy Brief: ฉบับที่ 46 การสำรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกายในประเทศไทย – มองย้อนหลัง เพื่อก้าวต่อไป

การสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายในประเทศไทย (National Health Examination Survey, NHES) ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534 เป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากมีการตรวจร่างกายโดยบุคลากรทางการแพทย์ ...อ่านต่อ
PB-Hearing aid-Final-for web-HITAP-ไฮแทป-สุขภาพ-คนพิการ-สาธารณสุข

Policy Brief: ฉบับที่ 45 ให้เครื่องช่วยฟังอย่างเดียวไม่พอ ต้องปรับปรุงบริการหลังให้ด้วย

แม้ว่าผู้พิการทางการได้ยินที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ท.74) จะขอรับเครื่องช่วยฟังจากสถานพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ภายหลังจากได้รับเครื่องช่วยฟังไปแล้วกลับมีภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้ เช่น ค่าซ่อม ค่าเดินทางในการเข้ารับการติดตาม รวมถึงค่าถ่าน การศึกษาเรื่องระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าเกือบ ...อ่านต่อ

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: ความคุุ้มค่าการลงทุนเพื่อยุติปัญหาวัณโรคในประเทศไทย: การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย ทบทวนและอ้างอิงข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของเทคโนโลยี มาตรการ และบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องผลการศึกษาแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ 1) ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การทบทวนระบบและกลไกการติดตามและประเมินการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศต่างๆ โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย

ประเทศไทยได้พัฒนากรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสอดคล้องและบูรณาการของการดำเนินงานด้านสุขภาพโลกของประเทศ ให้ประเทศมีความมั่นคงด้านสุขภาพและปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การทบทวนวรรณกรรมของการประเมินมาตรการสุขภาพที่ซับซ้อน

การประเมินโครงการหรือมาตรการสุขภาพที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการพัฒนานโยบายสุขภาพที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based health policy) อย่างไรก็ตาม การประเมินมาตรการสุขภาพที่ซับซ้อน (complex interventions) มีความท้าทายมากกว่าการประเมินมาตรการที่ไม่ซับซ้อน (simple ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การพัฒนากรอบการติดตามประเมินผลกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย

ประเทศไทยได้พัฒนากรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของ การใช้ยา Fludarabine ร่วมกับ Cyclophosphamide และร่วมกับ Rituximab ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดบีเซลล์ลิมโฟไซติก

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดบีเซลล์ลิมโฟไซติก (CLL) เป็นโรคมะเร็งที่มีการดำเนินของโรคอย่างช้าๆและยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ fludarabine เป็นยาในกลุ่ม purine analog ที่มีประสิทธิผลในการรักษา CLL โดยช่วยชะลอการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียน ในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย

นิธิเจน กิตติรัชกุล* ดนัย ชินคำ* อรพรรณ โพธิหัง* นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร† ยศ ตีระวัฒนานนท์* ...อ่านต่อ

การหาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกวัคซีนใหม่ในประเทศไทยโดยวิธี best-worst scaling

Siriporn Pooripussarakul Arthorn Riewpaiboon David Bishai Sripen Tantivess Charung Muangchana ...อ่านต่อ

การใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการให้บริการเครื่องช่วยฟัง

สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล* วิทธวัช พันธุมงคล* อรพรรณ โพธิหัง*   บทคัดย่อ: คนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถขอรับบริการเครื่องช่วยฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ...อ่านต่อ

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วิทธวัช พันธุมงคล* สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล* อรพรรณ โพธิหัง*   บทคัดย่อ: การใส่เครื่องช่วยฟังเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถฟังและสื่อสารได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตประจำวัน ...อ่านต่อ

การประเมินผลโครงการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนด้วยแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน

สุรเดช  ดวงทิพย์สิริกุล รักมณี บุตรชน ดนัย ชินคำ นิธิเจน กิตติรัชกุล อรพรรณ โพธิหัง ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Rival perspectives in health technology assessment and other economic evaluations for investing in global and national health. Who decides? Who pays?

Abstract There seems to be a general agreement amongst practitioners ...อ่านต่อ

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE HTAsiaLINK NETWORK AND ITS KEY DETERMINANTS OF SUCCESS.

Abstract OBJECTIVES: The aim of this study was to describe ...อ่านต่อ

The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand

Abstract BACKGROUND: At present, health technology assessment (HTA) guidelines of ...อ่านต่อ

Economic costs of alcohol use in Sri Lanka

Abstract Aim Alcohol related disease conditions are responsible for a ...อ่านต่อ

An economic analysis of chromosome testing in couples with children who have structural chromosome abnormalities.

Abstract BACKGROUND: Structural chromosome abnormalities can cause significant negative reproductive ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 28 กันยายน-ธันวาคม 2559: สร้างกลไกการเงินและตัวชี้วัดอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

หากพูดถึงโครงการ QOF ท่านผู้อ่านหลายคนอาจไม่คุ้นหูเพราะโครงการ QOF เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานอยู่ภายในหน่วยงานรัฐ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการทำงานคือประเมินคุณภาพการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิและตอบแทนหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานได้ดีด้วยการให้งบประมาณเพิ่มโดยคำนวณเป็นคะแนนการทำงานที่มีคุณภาพแล้วนำคะแนนนั้นคิดเป็นงบประมาณ หรืออธิบายง่าย ๆ ว่า เป็นการ จ่ายเงินซื้อคุณภาพบริการนั่นเอง ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 27 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559: รู้รอบ หอบหืดเด็ก

โรคหืด พบได้ในทุกช่วงอายุ เป็นโรคไม่ติดต่อที่ เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของหลายประเทศ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า มีผู้ป่วยโรคหืดราว 235 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคหืดมากที่สุดคือเด็ก เพราะโรคหืดส่ง ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 26 มกราคม-เมษายน 2559: PRIORITY SETTING FOR UNIVERSAL HEALTH COVERAGE จัดลำดับความสำคัญเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า

จุลสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 กันยายน – ธันวาคม : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ

จุลสาร HITAP ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ ฉบับนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่คนพิการควรได้รับจากระบบประกันสุภาพและสิทธิอื่น ๆ ...อ่านต่อ

จุลสารอื่นๆ ดูทั้งหมด

cover HTAsialink-10-for-web-26_4_2017

10th HTAsiaLink Newsletter: Patient Involvement on HTA

Patient's perspectives can offer great insights into perceived benefits of ...อ่านต่อ

HTAsiaLink newsletter 9th issue: Building HTA: The Road to Organizational Effectiveness and Effificiency

This 9th issue of HTAsiaLink newsletter focuses on “Building HTA: ...อ่านต่อ

HTAsiaLink newsletter 8th issue: Priority setting: the need, the practice, the challenge

HTAsiaLink newsletter 7th issue: HTA To Support UHC

Welcome all of you to the 7th issue of HTAsiaLink newsletter. ...อ่านต่อ

HTAsiaLink newsletter 6th issue: Sharing Information

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

HTAsiaLink 2018 proceeding book cover, Testing Treatments

HTAsiaLink 2018 Proceeding Book

A Star in the East: A Short History of HITAP

"A Star in the East: A Short History of HITAP" ...อ่านต่อ

A Terrible Beauty: A Short History of NICE The National Institute of Health and Care Excellence

"A Terrible Beauty is a relatively short account of the ...อ่านต่อ

Policy Brief and Working Paper: Conducive Factors to the Development of Health Technology Assessment in Asia

With Universal Health Coverage (UHC) high on the global health ...อ่านต่อ

คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556