logo

การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการใช้ยาต้านไวรัสสูตรยา 3 ตัว เป็นสูตรมาตรฐานของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี

จุลสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 มกราคม-มีนาคม 2553: ยาป้องกัน HIV จากแม่สู่ลูก

Effectiveness Of Diapers Among People With Chronic Incontinence In Thailand (2015)

Objectives: The aim of this study was to assess effect ...อ่านต่อ

The use of economicevaluation for guiding the pharmaceutical reimbursement list in Thailand. (2014)

Summary Medicines expenditure consumes a significant proportion of public health ...อ่านต่อ

จุลสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม-มีนาคม 2552

Social values and health policy: a new international research programme. (2012)

Social values and health policy: a new international research programme. ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: โครงการพัฒนาและประเมินผลมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย

Infographic : เช็คระยะสุขภาพ มาตรการตรวจคัดกรองสุขภาพในระดับประชากร ที่แนะนำให้เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์

Hearing aid
Hearing aid

รายงานวิจัย: การศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและ การใช้เครื่องช่วยฟังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายที่ขึ้นทะเบียนและมีบัตร/สมุดประจำตัวคนพิการประมาณ 2.8 แสนราย ในจำนวนนี้ประมาณ 2 ใน 3 หรือเกือบสองแสนราย ที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ทั้งนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ...อ่านต่อ

Infographic: ยาตัวไหนคุ้มค่า รักษาโรคกระดูกพรุน

เป็นธรรมดาที่หญิงวัยหมดประจำเดือนจะเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน แต่แบบไหนถึงเรียกว่ารุนแรงจนต้องพึ่งยาและยาตัวไหนใช้แล้วคุ้มค่า

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy Brief

Policy Brief: ฉบับที่ 50 : มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว ครัวเรือนไทยยังต้องจ่ายอะไรเพื่อสุขภาพอีก

ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาตั้งแต่ปี 2545 ส่งผลให้มีครัวเรือนไทยที่ล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลดลง แต่จากการค้นหาข้อเท็จจริงเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนไทยในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา พบว่าครัวเรือนไทยยังมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจำนวนใกล้เคียงกับช่วงก่อนมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านอื่นเพิ่มขึ้นทำให้เห็นว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ครัวเรือนที่มีผู้อาศัยในภาวะพึ่งพิง ได้แก่ ...อ่านต่อ
Raltegravir, Antiviral Drug

Policy Brief: ฉบับที่ 49: ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาต้านไวรัสหลายตัว จะมีทางเลือกอื่นหรือไม่ หากยาสูตรล่าสุดก็ยังไม่คุ้มค่า?

การดื้อยาต้านไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในประเทศไทยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรมาตรฐานและสูตรทางเลือกแล้วล้มเหลว แพทย์จะพิจารณาใช้ยาต้านไวรัสตัวใหม่ในการรักษา อย่างไรก็ดี ยาตัวใหม่มีราคาค่อนข้างสูง เช่น ยาราลเท็กราเวียร์ (raltegravir) ยาเอทราเวอรีน (etravirine) ...อ่านต่อ
อนามัยโรงเรียน-HITAP-ไฮแทป-เด็กประถม-สุขภาพ-สุขภาพเด็ก-เด็ก

Policy Brief: ฉบับที่ 48 บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ไม่แย่ แต่ไม่ยังไม่ดีพอ

สุขภาพของเด็กนักเรียนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต จากการประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา พบว่านักเรียนจำนวนมากมีปัญหาด้านโภชนาการ สายตาผิดปกติ รวมถึงไม่มีการคัดกรองพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่เป็นระบบ นอกจากกนี้ในการดำเนินงานยังขาดการบูรณาการด้านนโยบายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ...อ่านต่อ
ตรวจกรองดาวน์ซินโดรม, หญิงตั้งครรภ์, ท้อง, ฝากท้อง, ANC, บริการฝากครรภ์,

Policy Brief: ฉบับที่ 47 จัดบริการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์อย่างไรให้ได้ผล ก่อนผลักดันเป็นนโยบายระดับประเทศ

กรมอนามัยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พัฒนาโครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ใน 5 จังหวัดนำร่อง เพื่อลดจำนวนการเกิดและวางแผนการเลี้ยงดูทารกกลุ่มอาการดาวน์ และเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลการจัดบริการตรวจกรองและวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ไปจังหวัดอื่น ผลการประเมินโครงการนำร่องใน 5 จังหวัดพบว่า ...อ่านต่อ
National Health Examination Survey, NHES, การสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายในประเทศไทย, Policy-Brief, HITAP-สุขภาพ-สาธารณสุข

Policy Brief: ฉบับที่ 46 การสำรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกายในประเทศไทย – มองย้อนหลัง เพื่อก้าวต่อไป

การสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายในประเทศไทย (National Health Examination Survey, NHES) ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534 เป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากมีการตรวจร่างกายโดยบุคลากรทางการแพทย์ ...อ่านต่อ

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: การศึกษาการเข้าถึงบริการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี spirometry ที่มีประสิทธิภาพในโรงพยาบาลชุมชน

การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับบริการ spirometry ซึ่งเป็นวิธีทดสอบความสามารถในการทำงานของปอด มีความสำคัญในการวินิจฉัย ประเมินและติดตามผลการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีการมาตรฐาน (gold standard) ในการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การเข้าไม่ถึงบริการดังกล่าวอาจส่งผลให้การวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยผิดพลาด ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา Bortezomib Thalidomide และ Lenalidomide ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว ชนิดมัยอีโลมาที่กลับเป็นซ้าหรือดื้อต่อการรักษา

โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา (Multiple Myeloma, MM) เป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งจัดเป็นปัญหาหนึ่งที่พบในประเทศไทย ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาความ คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสูตรยาที่ใช้รักษาโรคนี้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงท้าการศึกษาเรื่อง “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การศึกษาความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในประชากรไทย

มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ติดอันดับ 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การแปลงแปลงวิถีการบริโภค ...อ่านต่อ

Research report: Proposal development for the revision of health screening programme as part of the Health Insurance Card Scheme for migrants in Thailand

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา pemetrexed ร่วมกับ platinum สำหรับการรักษามะเร็งเยื่อหุ้มปอด

มะเร็งเยื่อหุ้มปอดเป็นโรคหายากชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสาเหตุสาคัญมาจากการสัมผัสแร่ใยหิน ในประเทศไทยพบอุบัติการณ์ของโรคประมาณปีละ 12 ราย การรักษาสาหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีผ่าตัดจาเป็นต้องได้รับยาเคมีบาบัด ซึ่งการรักษาด้วยยาสองชนิดร่วมกันระหว่างยา pemetrexed ร่วมกับ platinum ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียน ในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย

นิธิเจน กิตติรัชกุล* ดนัย ชินคำ* อรพรรณ โพธิหัง* นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร† ยศ ตีระวัฒนานนท์* ...อ่านต่อ

การหาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกวัคซีนใหม่ในประเทศไทยโดยวิธี best-worst scaling

Siriporn Pooripussarakul Arthorn Riewpaiboon David Bishai Sripen Tantivess Charung Muangchana ...อ่านต่อ

การใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการให้บริการเครื่องช่วยฟัง

สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล* วิทธวัช พันธุมงคล* อรพรรณ โพธิหัง*   บทคัดย่อ: คนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถขอรับบริการเครื่องช่วยฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ...อ่านต่อ

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วิทธวัช พันธุมงคล* สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล* อรพรรณ โพธิหัง*   บทคัดย่อ: การใส่เครื่องช่วยฟังเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถฟังและสื่อสารได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตประจำวัน ...อ่านต่อ

การประเมินผลโครงการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนด้วยแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน

สุรเดช  ดวงทิพย์สิริกุล รักมณี บุตรชน ดนัย ชินคำ นิธิเจน กิตติรัชกุล อรพรรณ โพธิหัง ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Rival perspectives in health technology assessment and other economic evaluations for investing in global and national health. Who decides? Who pays?

Abstract There seems to be a general agreement amongst practitioners ...อ่านต่อ

Historical development of the HTAsiaLINK network and its key determinants of success

Abstract OBJECTIVES: The aim of this study was to describe ...อ่านต่อ

The EQ-5D-5L valuation study in Thailand

Abstract BACKGROUND: At present, health technology assessment (HTA) guidelines of ...อ่านต่อ

Economic costs of alcohol use in Sri Lanka

Abstract Aim Alcohol related disease conditions are responsible for a ...อ่านต่อ

An economic analysis of chromosome testing in couples with children who have structural chromosome abnormalities.

Abstract BACKGROUND: Structural chromosome abnormalities can cause significant negative reproductive ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวของคนทำ HTA ซึ่งก็คือนักวิจัยในอีกแนวหนึ่ง ซึ่งผ่านการศึกษาด้าน HTA มาโดยเฉพาะ ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่สอนเรื่อง HTA และมีหลายหน่วยงานที่ทำวิจัยด้าน HTA ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 28 กันยายน-ธันวาคม 2559: สร้างกลไกการเงินและตัวชี้วัดอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

หากพูดถึงโครงการ QOF ท่านผู้อ่านหลายคนอาจไม่คุ้นหูเพราะโครงการ QOF เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานอยู่ภายในหน่วยงานรัฐ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการทำงานคือประเมินคุณภาพการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิและตอบแทนหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานได้ดีด้วยการให้งบประมาณเพิ่มโดยคำนวณเป็นคะแนนการทำงานที่มีคุณภาพแล้วนำคะแนนนั้นคิดเป็นงบประมาณ หรืออธิบายง่าย ๆ ว่า เป็นการ จ่ายเงินซื้อคุณภาพบริการนั่นเอง ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 27 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559: รู้รอบ หอบหืดเด็ก

โรคหืด พบได้ในทุกช่วงอายุ เป็นโรคไม่ติดต่อที่ เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของหลายประเทศ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า มีผู้ป่วยโรคหืดราว 235 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคหืดมากที่สุดคือเด็ก เพราะโรคหืดส่ง ...อ่านต่อ

จุลสารอื่นๆ ดูทั้งหมด

cover HTAsialink-10-for-web-26_4_2017

10th HTAsiaLink Newsletter: Patient Involvement on HTA

Patient's perspectives can offer great insights into perceived benefits of ...อ่านต่อ

HTAsiaLink newsletter 9th issue: Building HTA: The Road to Organizational Effectiveness and Effificiency

This 9th issue of HTAsiaLink newsletter focuses on “Building HTA: ...อ่านต่อ

HTAsiaLink newsletter 8th issue: Priority setting: the need, the practice, the challenge

HTAsiaLink newsletter 7th issue: HTA To Support UHC

Welcome all of you to the 7th issue of HTAsiaLink newsletter. ...อ่านต่อ

HTAsiaLink newsletter 6th issue: Sharing Information

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

HTAsiaLink 2018 proceeding book cover, Testing Treatments

HTAsiaLink 2018 Proceeding Book

A Star in the East: A Short History of HITAP

"A Star in the East: A Short History of HITAP" ...อ่านต่อ

A Terrible Beauty: A Short History of NICE The National Institute of Health and Care Excellence

"A Terrible Beauty is a relatively short account of the ...อ่านต่อ

Policy Brief and Working Paper: Conducive Factors to the Development of Health Technology Assessment in Asia

With Universal Health Coverage (UHC) high on the global health ...อ่านต่อ

คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556