logo
04.jpg
04.jpg

การประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง (2556)

Abstract  Cardiovascular disease risk assessmentPritaporn Kingkaew*, Tanunya Koopitakkajorn*, Patsri Srisuwan**, ...อ่านต่อ
is_there_a_role_for_pharmacoeconomics_in_development_countries.jpg
is_there_a_role_for_pharmacoeconomics_in_development_countries.jpg

Is There a Role for Pharmacoeconomics in Developing Countries? (2011)

Is There a Role for Pharmacoeconomics in Developing Countries?   ...อ่านต่อ
ปกหน้า กระดูกพรุน
ปกหน้า กระดูกพรุน

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าของการคัดกรองและการรักษาโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน

hta_review
hta_review

รายงานวิจัย: การบริหารจัดการการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพใน ต่างประเทศ

Cover_scopic
Cover_scopic

รายงานการวิจัยความคุ้มค่าและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดผ่านกล้องในระบบประกันสุขภาพ สำหรับประเทศไทย

raayngaansch.pkhnaa_1
raayngaansch.pkhnaa_1

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: การประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554

laparoscopic.jpg
laparoscopic.jpg

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงการผ่าตัดผ่านกล้องในประเทศไทย: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในระดับประเทศ ปีพ.ศ.2548-2550 (2553)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงการผ่าตัดผ่านกล้องในประเทศไทย: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2548-2550 วชิรานี วงศ์ก้อม 1 คัคนางค์ ไชยศิริ ...อ่านต่อ
Screening_1
Screening_1

ตรวจสุขภาพประจำปี: ตรวจให้ดี ตรวจให้ได้ผลจริง

การตรวจคัดกรองที่เหมาะสมกับเพศ วัย และวิธีการตรวจ รวมถึงหลีกเลี่ยงการตรวจคัดกรองแบบ "เหวี่ยงแห" จะทำให้ได้รับการวินิจฉัย รักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
front_cover-final_rez.jpg
front_cover-final_rez.jpg

คู่มือเพื่อการป้องกันและดูแลปัญหาการฆ่าตัวตาย สำหรับ อสม. และแกนนำชุมชน

strengthening_cost-effectiveness_analysis_in_thailand.jpg
strengthening_cost-effectiveness_analysis_in_thailand.jpg

Strengthening Cost-Effectiveness Analysis in Thailand through the Establishment of the Health Intervention and Technology Assessment Program.(2009)

Strengthening Cost-Effectiveness Analysis in Thailand through the Establishment of the ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

PB-PET-CT, indication, PET-CT, ข้อบ่งใช้

Policy Brief: ฉบับที่ 43 ใช้เครื่องเพทซีทีให้เต็มศักยภาพ เพิ่มความคุ้มค่า ลดความเหลื่อมล้ำประกันสุขภาพ

เครื่องเพทซีทีสามารถตรวจความผิดปกติได้ถึงระดับการใช้พลังงานของเซลล์ในอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ทำให้มีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค วางแผนและติดตามผลการรักษาโรคบางอย่างได้รวดเร็วและแม่นยำ อย่างไรก็ตามเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวมีราคาแพงมาก ประเทศไทยใช้เครื่องเพทซีทีอย่างไม่คุ้มค่าทั้งที่ได้มีการลงทุนไปแล้ว เช่น มีเพียงผู้ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่สามารถเข้าถึงได้ฟรี ในกรณีโรคมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้ใหญ่ ...อ่านต่อ
PB-Lipiodol-42-for website, iodized oil fluid, HITAP

Policy Brief: ฉบับที่ 42 iodized oil fluid injection ตัวนำยาเคมีบำบัดที่ยังแพงเกินไปสำหรับรักษามะเร็งตับชนิดเอชซีซีระยะกลางด้วยวิธี TACE

การรักษามะเร็งตับชนิดเอชซีซี ในผู้ป่วยระยะกลางและระยะต้นที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีผ่าตัดได้ คือการใช้รังสีร่วมรักษากับยาเคมีบำบัดที่เรียกว่าวิธี Transarterial Chemoembolization (TACE) โดยใช้สาร iodized oil fluid ...อ่านต่อ
PB-Gadoxetic-cover

Policy Brief: ฉบับที่ 41 Gadoxetic acid สารเพิ่มความแม่นยำวินิจฉัยมะเร็งตับชนิดเอชซีซี ดีและคุ้มค่า

ผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การวินิจฉัยโรคมะเร็งตับทำได้ด้วยวิธีรังสีวินิจฉัย เพื่อดูความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในตับ การตรวจวินิจฉัยมะเร็งตับในปัจจุบันมีความแม่นยำมากขึ้นเนื่องจากมีการใช้สารที่มีความจำเพาะกับเซลล์เนื้อเยื่อตับ เช่น สาร gadoxetic acid ฉีดเข้าสู่ตับก่อนตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ...อ่านต่อ
PAH indonesia

Policy Brief: Health Technology Assessment on Sildenafil as Treatment for Pulmonary Arterial Hypertension (PAH)

Sildenafil is a treatment option for PAH patients that is ...อ่านต่อ
PB_cover_40

Policy Brief: ฉบับที่ 40 โครงการ QOF แรงกระตุนเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

บริการปฐมภูมิ คือ บริการสุขภาพด่านแรกของระบบสาธารณสุข มีบทบาทดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น โครงการ Quality and Outcomes Framework (QOF) ...อ่านต่อ

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic health screening cover

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Essential elements of health priority setting-TH

Infographic: Essential elements of health priority setting

behind_AD

Infographic: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน

โครงการ 'ยากันล้ม' กับ 'ยากันลืม' หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องมาตรการการป้องกันการพลัดตกหกล้มและโรคสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุไทย เป็นโครงการที่ HITAP ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

Cover_(PP Payment)

รายงานวิจัย: โครงการพัฒนาข้อเสนอรูปแบบการจ่ายค่าบริการ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในประเทศ ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคบรรลุผล ประเทศไทยจึงได้จัดทำชุดสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545ซึ่งครอบคลุมมาตรการ/กิจกรรมสำหรับประชาชนไทยทุกคน และเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคขึ้น โดยมีเป้าหมายในการบริหารงบประมาณเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ...อ่านต่อ
School health services_Cover_Final

รายงานวิจัย: การประเมินผลโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียน โดยความร่วมมือของท้องถิ่น

บริการอนามัยโรงเรียนในประเทศไทยประสบกับปัญหาหลายประการ เช่น ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในภาคการศึกษาและสาธารณสุข ขาดความตระหนักในความสำคัญของสุขภาพนักเรียนและการให้บริการสุขภาพภายในโรงเรียน บุคลากรที่ให้บริการมีไม่เพียงพอและต้องการการพัฒนาศักยภาพ ระบบข้อมูลข่าวสารขาดความเป็นเอกภาพ เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงดำเนินโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียน ...อ่านต่อ
Cover_HIV_Final

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านงบประมาณของยาต้านไวรัสในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาสูตรแรกและสูตรทางเลือก

โรคเอดส์เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยด้วยยาต้านไวรัสพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  มีโอกาสเข้าถึงยาต้านไวรัสอย่างครอบคลุม อย่างไรก็ดีพบว่าการดื้อยาต้านไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากมีโครงการเอดส์แห่งชาติในประเทศไทย ยาต้านไวรัสที่แนะนำให้ใช้ในกรณีที่ดื้อยาสูตรแรกและสูตรทางเลือก ได้แก่ยา Raltegavir, Etravirine ...อ่านต่อ

Understanding Actors and Factors that Influence the Development of Obesity Among Pre-Schoolers in the Bangkok Metropolitan Area

In Thailand, obesity in children aged 0-6 increased by 40% ...อ่านต่อ
NHES

รายงานวิจัย: การประเมินเพื่อต่อยอดการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

ผลการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพเชื่อถือได้เป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนานโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางวิชาการ (evidence-based policy) การสำรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกายนับได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ที่อาจนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของทั้งผู้กำหนดนโยบาย ผู้ให้บริการและผู้จัดการโครงการด้านสุขภาพระดับต่างๆ โดยมีจุดแข็งอยู่ที่การเก็บข้อมูลโดยการตรวจร่างกายโดยบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนมากกว่ารายงานจากสถานพยาบาลหรือการสอบถามจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ทั้งนี้มีรายงานและบทความที่แสดงว่าผลจากการสำรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกายในหลายประเทศ ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

HTA-development-Jmed-first-edition-2008-

Thai Health Technology Assessment Guideline Development

  Keywords: Health technology assessment, Rationale, Guideline development   Please ...อ่านต่อ
TA-development-second- edition-Jmed-2014

Guidelines for Health Technology Assessment in Thailand (Second Edition)-The Development Process

Keywords: Economic evaluation, Guidelines, Pharmacoeconomic   Please follow the link ...อ่านต่อ
hsri_journal_2016_v10n3_p250

การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ

ชุติมา คำดี อินทิรา ยมาภัย ศิตาพร ยังคง สุธาสินี คำหลวง ทรงยศ พิลาสันต์ ...อ่านต่อ
hsri_journal_2016_v10n3_p230

การทบทวนวรรณกรรมการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

สุธาสินี คำหลวง ศิตาพร ยังคง อินทิรา ยมาภัย ชุติมา คำดี ทรงยศ พิลาสันต์ ...อ่านต่อ
hsri_journal_2016_v10n3_p215

เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต

ทรงยศ พิลาสันต์ อินทิรา ยมาภัย สุธาสินี คำหลวง ชุติมา คำดี ธนพร บุษบาวไล ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

GEAR Publications_Feature Photo

Publication: The Development of the Guide to Economic Analysis and Research (GEAR) Online Resource

Public health authorities around the world are increasingly using economic ...อ่านต่อ
The influence of cost-per-DALY information in health prioritisation and desirable features for a registry-a survey of health policy experts in Vietnam, India and Bangladesh1

The influence of cost-per-DALY information in health prioritisation and desirable features for a registry: a survey of health policy experts in Vietnam, India and Bangladesh

Abstract BACKGROUND: Economic evaluation has been implemented to inform policy in many ...อ่านต่อ
Institutionalising health technology assessment- establishing the Medical Technology Assessment Board in India1

Institutionalising health technology assessment: establishing the Medical Technology Assessment Board in India

Abstract India is at crossroads with a commitment by the ...อ่านต่อ
Health Technology Assessment-Global Advocacy and Local Realities1

Health Technology Assessment: Global Advocacy and Local Realities

Abstract Cost-effectiveness analysis (CEA) can help countries attain and sustain ...อ่านต่อ
Economic cost of tobacco-related cancers in Sri Lanka1

Economic cost of tobacco-related cancers in Sri Lanka

Abstract Introduction Cancer has a high mortality rate and morbidity ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

จุลสาร 28 final for web19_sep_2016

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 28 กันยายน-ธันวาคม 2559: สร้างกลไกการเงินและตัวชี้วัดอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

หากพูดถึงโครงการ QOF ท่านผู้อ่านหลายคนอาจไม่คุ้นหูเพราะโครงการ QOF เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานอยู่ภายในหน่วยงานรัฐ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการทำงานคือประเมินคุณภาพการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิและตอบแทนหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานได้ดีด้วยการให้งบประมาณเพิ่มโดยคำนวณเป็นคะแนนการทำงานที่มีคุณภาพแล้วนำคะแนนนั้นคิดเป็นงบประมาณ หรืออธิบายง่าย ๆ ว่า เป็นการ จ่ายเงินซื้อคุณภาพบริการนั่นเอง ...อ่านต่อ
HITAP news issue27

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 27 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559: รู้รอบ หอบหืดเด็ก

โรคหืด พบได้ในทุกช่วงอายุ เป็นโรคไม่ติดต่อที่ เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของหลายประเทศ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า มีผู้ป่วยโรคหืดราว 235 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคหืดมากที่สุดคือเด็ก เพราะโรคหืดส่ง ...อ่านต่อ
จุลสาร HITAP 26

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 26 มกราคม-เมษายน 2559: PRIORITY SETTING FOR UNIVERSAL HEALTH COVERAGE จัดลำดับความสำคัญเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า

HITAP newsletter_25 cover

จุลสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 กันยายน – ธันวาคม : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ

จุลสาร HITAP ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ ฉบับนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่คนพิการควรได้รับจากระบบประกันสุภาพและสิทธิอื่น ๆ ...อ่านต่อ

จุลสารอื่นๆ ดูทั้งหมด

cover HTAsialink-10-for-web-26_4_2017

10th HTAsiaLink Newsletter: Patient Involvement on HTA

Patient's perspectives can offer great insights into perceived benefits of ...อ่านต่อ
HTAsiaLink issue 9 cover_web

HTAsiaLink newsletter 9th issue: Building HTA: The Road to Organizational Effectiveness and Effificiency

This 9th issue of HTAsiaLink newsletter focuses on “Building HTA: ...อ่านต่อ
HTAsiaLink 8

HTAsiaLink newsletter 8th issue: Priority setting: the need, the practice, the challenge

HTAsialink 7

HTAsiaLink newsletter 7th issue: HTA To Support UHC

Welcome all of you to the 7th issue of HTAsiaLink newsletter. ...อ่านต่อ
Cover HTAsiaLink newsletter 6th issue Sharing Information

HTAsiaLink newsletter 6th issue: Sharing Information

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

A star in the east

A Star in the East: A Short History of HITAP

"A Star in the East: A Short History of HITAP" ...อ่านต่อ
NICE cover

A Terrible Beauty: A Short History of NICE The National Institute of Health and Care Excellence

"A Terrible Beauty is a relatively short account of the ...อ่านต่อ
APO cover

Policy Brief and Working Paper: Conducive Factors to the Development of Health Technology Assessment in Asia

With Universal Health Coverage (UHC) high on the global health ...อ่านต่อ
ปกคู่มือการประเมินเล่ม 2

คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

coverpage_resize

ยากันลืม: คู่มือป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

สัญญาณเตือนถึงความชราของมนุษย์นอกจากจะมีตัวเลขอายุเป็นตัวบ่งชี้แล้ว สภาพร่างกายที่เริ่มโรยราและโรคภัยไข้เจ็บก็ยังเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาตามวัย ซึ่งแม้จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงของร่างกายยามชราไม่ได้ แต่ก็สามารถชะลอให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นกับเราช้าที่สุดด้วยการหมั่นทำสิ่งที่เป็นแนวทางป้องกันเพื่อให้ก้าวสู่วัยชราได้อย่างแข็งแรง เพราะตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ เราย่อมหลีกหนีความชราไปไม่พ้น ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุก็ใช่จะมีแค่เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยเท่านั้น แต่ยังมีภาวะทางกายและใจที่จะเข้ามามีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่อีกด้วย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งอาการหลงๆ ...อ่านต่อ