logo

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจติดตาม PT-INR ด้วยระบบ Point of Care เพื่อปรับยาและเฝ้าระวังยาในผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด (วอร์ฟาริน)

วอร์ฟารินเป็นยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดชนิดรับประทานที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโรคหัวใจและหลอดเลือดหลายโรค เช่น โรคหัวใจสั่นพริ้ว (atrial fibrillation) ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน และใช้ในผู้ป่วยที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียม เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้จะมีหลักฐานชัดเจนว่ายาวอร์ฟารินเป็นประโยชน์ในการลดการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน วอร์ฟารินก็เป็นยาที่มีดัชนีในการรักษาแคบและมีอาการแทรกซ้อนจากการใช้ยาที่รุนแรง ...อ่านต่อ

ผลลัพธ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในคนพิการทางการเคลื่อนไหว

วันทนีย์ กุลเพ็ง ปฤษฐพร กิ่งแก้ว สาริณี แก้วสว่าง ศรีเพ็ญ ตันติเวสส ยศ ตีระวัฒนานนท์ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง

การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ (cost-utility analysis, CUA) โดยใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ Markov เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลลัพธ์ของสูตรการรักษาเสริม sofosbuvir-based regimens ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในทุกสายพันธุ์ ...อ่านต่อ

Cost-utility analysis of treatments for stage IB cervical cancer. (2014)

Objective: To analyze the cost-utility of two common clinical practices ...อ่านต่อ

จุลสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 21 มกราคม-เมษายน 2557: วัยรุ่น วุ่นโรค 3

เมื่อปัญหาของวัยรุ่นไม่เพียงกระทบต่อ “วัยรุ่น” เพราะเขาเหล่านี้จะก้าวมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศในอนาคต เด็กและวัยรุ่นในขณะนี้อาจจะต้องแบกรับหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่าเด็กและวัยรุ่นในช่วงที่ผ่านๆมา เนื่องจากจำนวนประชากรสูงอายุของประเทศไทยจะมีจำนวนมากขึ้นหลายเท่าตัวดังนั้นหากเราไม่ดูแลและพัฒนาเด็กเยาวชนและวัยรุ่นของเราให้มีศักยภาพย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายคนคงอยากที่จะเห็นคำว่า “เด็กไทยไอคิวสูงสุดในอาเซียน” “เด็กไทยคว้ารางวัลระดับโลก” หรือ “ศักยภาพเด็กไทยสูงเป็นติด 1 ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 24 แบบสอบถามคุณภาพชีวิต EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย

การประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพมีประโยชน์หลายประการ เช่น เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการรักษาโรค เพื่อติดตามภาวะสุขภาพของประชากร นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในงานวิจัยต่างๆ เช่น การวิจัยทางคลินิก และการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ แบบสอบถาม EQ-5D-5L ...อ่านต่อ

ประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสองแห่งในกรุงเทพมหานคร (2555)

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เม.ษ.-มิ.ย. 2555

Research report: Multi-Criteria Decision Analysis for Priority Setting of Health Interventions in Thailand

Infographic: มีตา หามีแวว(เห็น)ไม่…ปัญหาสายตาผิดปกติของเด็กไทย

เด็กพิการที่คนส่วนใหญ่ "เห็น" และมองว่าเขาเหล่านั้นต้องได้รับความช่วยเหลือ ยังนับว่าโชคดีกว่าเด็กหลายๆ คน ที่ดูเผินๆ เหมือนเด็กปกติ อาจซุ่มซ่าม ไม่ตั้งใจเรียน แต่ในความเป็นจริงเขามีความผิดปกติที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย

Policy Brief ดูทั้งหมด

Promoting Healthcare Quality for Effective UHC: Thailand’s Trajectory

Policy Brief (Issue 13): Promoting Healthcare Quality for Effective UHC: Thailand’s Trajectory

India, primary Healthcare, Builing Block, Policy Brief

Policy Brief (Issue 12): Primary Health Care: the building block of Universal Health Coverage

India-Information-System-UHC-Health management-Policy Brief

Policy Brief (Issue 11): Health Management Information Systems for Universal Health Coverage

Designing Health Benefit Package, INDIA, Policy Brief

Policy Brief (Issue 10): Designing the Health Benefit Package: The essential component of a successful universal health coverage program

Policy Brief (Issue 9): Using Health Technology Assessment to address inefficient and unequal use of Nilotinib across Indonesia

It is vital to have evidence-informed clinical practice guidelines or ...อ่านต่อ

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ

ปี พ.ศ. 2557 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนิน ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การศึกษาความคุุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้ยา Temozolomide ในผู้ป่วยมะเร็ง Glioblastoma และ Anaplastic Astrocytoma

มะเร็งกลัยโอบลาสโตมา (glioblastoma multiforme หรือ GBM) และมะเร็งอนาพลาสติกแอสโตไซโตมา (anaplastic astrocytoma) เป็นมะเร็งที่มีความรุนแรง โดยพบอุบัติการณ์ของโรคอยู่ที่ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: รายงานการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการศึกษาการดำเนินมาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้มและภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชนในประเทศไทย

โครงการศึกษาการดำเนินมาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้มและภาวะสมองเสื่อมในชุมชนในประเทศไทยสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ซึ่งเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาภายใต้แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Aging ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การศึกษาการเข้าถึงบริการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี spirometry ที่มีประสิทธิภาพในโรงพยาบาลชุมชน

การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับบริการ spirometry ซึ่งเป็นวิธีทดสอบความสามารถในการทำงานของปอด มีความสำคัญในการวินิจฉัย ประเมินและติดตามผลการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีการมาตรฐาน (gold standard) ในการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การเข้าไม่ถึงบริการดังกล่าวอาจส่งผลให้การวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยผิดพลาด ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา Bortezomib Thalidomide และ Lenalidomide ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว ชนิดมัยอีโลมาที่กลับเป็นซ้าหรือดื้อต่อการรักษา

โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา (Multiple Myeloma, MM) เป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งจัดเป็นปัญหาหนึ่งที่พบในประเทศไทย ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาความ คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสูตรยาที่ใช้รักษาโรคนี้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงท้าการศึกษาเรื่อง “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียน ในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย

นิธิเจน กิตติรัชกุล* ดนัย ชินคำ* อรพรรณ โพธิหัง* นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร† ยศ ตีระวัฒนานนท์* ...อ่านต่อ

การหาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกวัคซีนใหม่ในประเทศไทยโดยวิธี best-worst scaling

Siriporn Pooripussarakul Arthorn Riewpaiboon David Bishai Sripen Tantivess Charung Muangchana ...อ่านต่อ

การใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการให้บริการเครื่องช่วยฟัง

สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล* วิทธวัช พันธุมงคล* อรพรรณ โพธิหัง*   บทคัดย่อ: คนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถขอรับบริการเครื่องช่วยฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ...อ่านต่อ

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วิทธวัช พันธุมงคล* สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล* อรพรรณ โพธิหัง*   บทคัดย่อ: การใส่เครื่องช่วยฟังเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถฟังและสื่อสารได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตประจำวัน ...อ่านต่อ

การประเมินผลโครงการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนด้วยแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน

สุรเดช  ดวงทิพย์สิริกุล รักมณี บุตรชน ดนัย ชินคำ นิธิเจน กิตติรัชกุล อรพรรณ โพธิหัง ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Rival perspectives in health technology assessment and other economic evaluations for investing in global and national health. Who decides? Who pays?

Abstract There seems to be a general agreement amongst practitioners ...อ่านต่อ

Historical development of the HTAsiaLINK network and its key determinants of success

Abstract OBJECTIVES: The aim of this study was to describe ...อ่านต่อ

The EQ-5D-5L valuation study in Thailand

Abstract BACKGROUND: At present, health technology assessment (HTA) guidelines of ...อ่านต่อ

Economic costs of alcohol use in Sri Lanka

Abstract Aim Alcohol related disease conditions are responsible for a ...อ่านต่อ

An economic analysis of chromosome testing in couples with children who have structural chromosome abnormalities.

Abstract BACKGROUND: Structural chromosome abnormalities can cause significant negative reproductive ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวของคนทำ HTA ซึ่งก็คือนักวิจัยในอีกแนวหนึ่ง ซึ่งผ่านการศึกษาด้าน HTA มาโดยเฉพาะ ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่สอนเรื่อง HTA และมีหลายหน่วยงานที่ทำวิจัยด้าน HTA ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 28 กันยายน-ธันวาคม 2559: สร้างกลไกการเงินและตัวชี้วัดอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

หากพูดถึงโครงการ QOF ท่านผู้อ่านหลายคนอาจไม่คุ้นหูเพราะโครงการ QOF เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานอยู่ภายในหน่วยงานรัฐ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการทำงานคือประเมินคุณภาพการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิและตอบแทนหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานได้ดีด้วยการให้งบประมาณเพิ่มโดยคำนวณเป็นคะแนนการทำงานที่มีคุณภาพแล้วนำคะแนนนั้นคิดเป็นงบประมาณ หรืออธิบายง่าย ๆ ว่า เป็นการ จ่ายเงินซื้อคุณภาพบริการนั่นเอง ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 27 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559: รู้รอบ หอบหืดเด็ก

โรคหืด พบได้ในทุกช่วงอายุ เป็นโรคไม่ติดต่อที่ เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของหลายประเทศ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า มีผู้ป่วยโรคหืดราว 235 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคหืดมากที่สุดคือเด็ก เพราะโรคหืดส่ง ...อ่านต่อ

จุลสารอื่นๆ ดูทั้งหมด

cover HTAsialink-10-for-web-26_4_2017

10th HTAsiaLink Newsletter: Patient Involvement on HTA

Patient's perspectives can offer great insights into perceived benefits of ...อ่านต่อ

HTAsiaLink newsletter 9th issue: Building HTA: The Road to Organizational Effectiveness and Effificiency

This 9th issue of HTAsiaLink newsletter focuses on “Building HTA: ...อ่านต่อ

HTAsiaLink newsletter 8th issue: Priority setting: the need, the practice, the challenge

HTAsiaLink newsletter 7th issue: HTA To Support UHC

Welcome all of you to the 7th issue of HTAsiaLink newsletter. ...อ่านต่อ

HTAsiaLink newsletter 6th issue: Sharing Information

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

HTAsiaLink 2018 proceeding book cover, Testing Treatments

HTAsiaLink 2018 Proceeding Book

A Star in the East: A Short History of HITAP

"A Star in the East: A Short History of HITAP" ...อ่านต่อ

A Terrible Beauty: A Short History of NICE The National Institute of Health and Care Excellence

"A Terrible Beauty is a relatively short account of the ...อ่านต่อ

Policy Brief and Working Paper: Conducive Factors to the Development of Health Technology Assessment in Asia

With Universal Health Coverage (UHC) high on the global health ...อ่านต่อ

คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556