logo

Economic costs of obesity in Thailand: a retrospective cost-of-illness study (2014)

Abstract B ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของยา imatinib และ sunitinib สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเนื้อเยื้อในระบบทางเดินอาหาร (GIST) ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือมีการแพร่กระจายของโรค

Is diabetes and hypertension screening worthwhile in resource-limited settings? An economic evaluation based on a pilot of a Package of Essential Non-communicable (PEN) disease interventions in Bhutan. (2014)

In respons ...อ่านต่อ
mesothilioma, มะเร็งเยื่อหุถ้มปอด, pemetrexed, gemcitabine, carboplatin, cisplatin, HTA
mesothilioma, มะเร็งเยื่อหุถ้มปอด, pemetrexed, gemcitabine, carboplatin, cisplatin, HTA

Policy Brief ฉบับที่ 52: ความคุ้มค่าของยามะเร็งสูตรใหม่ ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเยื่อหุ้มปวดที่ไม่สามารถผ่าตัดได้

มากกว่าร้อ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง: บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบทางด้านงบประมาณของ ยากลุ่ม Luteinizing hormone-releasing hormone analogues ในข้อบ่งใช้สาหรับมะเร็งต่อมลูกหมากใน Adjuvant therapy และระยะ Metastatic disease

โรคมะเร็งต ...อ่านต่อ

Social and Ethical Analysis in Health Technology Assessment (2014)

Sripen Tan ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 12 GSP และการเจรจาเขตการค้าเสรี อาจไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อการค้าและการลงทุนของไทย

ระบบเศรษฐก ...อ่านต่อ

One Step Back, Two Steps Forward: An Economic Evaluation of the PEN Program in Indonesia (2016)

Waranya Ra ...อ่านต่อ

แนวทางตรวจคัดกรองภาวะทุพโภชนาการระดับประชากรในประเทศไทย (2556)

Abstract D ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy Brief ฉบับที่ 56: การติดตามและประเมินกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย: ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทยต ...อ่านต่อ
มาตรฐานคุณภาพ-ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

Policy Brief ฉบับที่ 55: มาตรฐานคุณภาพสำหรับป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

ภาวะเจ็บคร ...อ่านต่อ
มาตรฐานคุณภาพ-บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค-ไฮแทป-HITAP

Policy Brief ฉบับที่ 54: การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards: QS) เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและบทเรียนสำคัญ

มาตรการหนึ ...อ่านต่อ
PB-Spirometry-cover

Policy Brief ฉบับที่ 53: การเข้าถึงบริการสไปโรเมตรีย์ และความเป็นไปได้ในการลงทุน

สไปโรเมตรี ...อ่านต่อ
Promoting Healthcare Quality for Effective UHC: Thailand’s Trajectory

Policy Brief (Issue 13): Promoting Healthcare Quality for Effective UHC: Thailand’s Trajectory

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการสร้างเสริมและป้องกันโรค

รายงานวิจัย: การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ

ปี พ.ศ. 25 ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การศึกษาความคุุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้ยา Temozolomide ในผู้ป่วยมะเร็ง Glioblastoma และ Anaplastic Astrocytoma

มะเร็งกลัย ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: รายงานการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการศึกษาการดำเนินมาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้มและภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชนในประเทศไทย

โครงการศึก ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การศึกษาการเข้าถึงบริการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี spirometry ที่มีประสิทธิภาพในโรงพยาบาลชุมชน

การศึกษานี ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

รูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกับผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการ

จิตติ วิสั ...อ่านต่อ

การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียน ในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย

นิธิเจน กิ ...อ่านต่อ

การหาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกวัคซีนใหม่ในประเทศไทยโดยวิธี best-worst scaling

Siriporn P ...อ่านต่อ

การใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการให้บริการเครื่องช่วยฟัง

สุรเดช ดวง ...อ่านต่อ

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วิทธวัช พั ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Rival perspectives in health technology assessment and other economic evaluations for investing in global and national health. Who decides? Who pays?

Abstract T ...อ่านต่อ

Historical development of the HTAsiaLINK network and its key determinants of success

Abstract O ...อ่านต่อ

The EQ-5D-5L valuation study in Thailand

Abstract B ...อ่านต่อ

Economic costs of alcohol use in Sri Lanka

Abstract A ...อ่านต่อ

An economic analysis of chromosome testing in couples with children who have structural chromosome abnormalities.

Abstract B ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 28 กันยายน-ธันวาคม 2559: สร้างกลไกการเงินและตัวชี้วัดอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

หากพูดถึงโ ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 27 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559: รู้รอบ หอบหืดเด็ก

โรคหืด พบไ ...อ่านต่อ

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด