logo

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านภาระงบประมาณของการนำวัคซีนเอดส์ Prime-Boost มาใช้ในประชากรไทย

มาตรฐานคุณภาพ-ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
มาตรฐานคุณภาพ-ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

Policy Brief ฉบับที่ 55: มาตรฐานคุณภาพสำหรับป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

ภาวะเจ็บคร ...อ่านต่อ

การจัดลำดับความสำคัญของการวิจัยด้านสุขภาพในประเทศไทย : ประสบการณ์การจัดลำดับความสำคัญ ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (2552)

การจัดลำดั ...อ่านต่อ

Evidence-informed policy formulation the case of the voucher scheme for maternal and child health in Myanmar (2014)

Yot Teeraw ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 7 การคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย

การตรวจคัด ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG-COA reductese inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ

จุลสาร ปีที่ 8 เล่มที่ 24 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558: บทบาทของ HTA ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

บัญชียาหลั ...อ่านต่อ

The greatest happiness of the greatest number?: Policy actors perspectives on using economic evaluation as a tool for informing health care coverage decisions in Thailand. (2008)

 The great ...อ่านต่อ

Quality Assessment of Health Economic Evaluation (2014)

Usa Chaikl ...อ่านต่อ

การประเมินผลโครงการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนด้วยแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน

สุรเดช  ดว ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy Brief: ฉบับที่ 61:โครงการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์: ได้ผลดี แต่มีข้อปรับปรุง

Policy Brief temozolomide

Policy Brief ฉบับที่ 60: เทโมโซโลไมด์ ยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็งสมอง ราคาแพง แต่ยืดชีวิตผู้ป่วยได้ดีกว่า

การรักษามา ...อ่านต่อ

Policy Brief (Issue 16): Would a rotavirus vaccination program for children under 5 years be cost-effective for Bhutan?

In many co ...อ่านต่อ

Policy Brief ฉบับที่ 59 : ฟองสบู่ลูกใหม่ในตลาดสินค้าสุขภาพ: ค่าใช้จ่าย ด้านวิตามิน ยาบำรุง และอาหารเสริมของครัวเรือนไทย

ค่าใช้จ่าย ...อ่านต่อ
Global Health Capacity, WHO, South-East Asia Region, HITAP, HITA, Health technology assessment, HTA

Policy Brief: Issue 58: Building Global Health Capacity for Countries in WHO South-East Asia Region

Global hea ...อ่านต่อ

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ของยากลุ่ม SGLT inhibitors ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทย

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าของบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ

บริการป้อง ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: ผลการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 2

ข้อมูลต้นท ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards: QS) สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระยะที่ 2

การสร้างเส ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: รายงานการประเมินโครงการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์

โรคโลหิตจา ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

การประเมินระบบบริหารจัดการการสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

วิไลลักษณ์ ...อ่านต่อ

สถานการณ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้ม: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ศรวณีย์ ทน ...อ่านต่อ

รูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกับผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการ

จิตติ วิสั ...อ่านต่อ

การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียน ในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย

นิธิเจน กิ ...อ่านต่อ

การหาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกวัคซีนใหม่ในประเทศไทยโดยวิธี best-worst scaling

Siriporn P ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Building Capacity for Evidence-Informed Priority Setting in the Indian Health System: An International Collaborative Experience

Abstract I ...อ่านต่อ

How can we make better health decisions: a Best Buy for all?

Abstract T ...อ่านต่อ

Prevention of non-communicable disease: best buys, wasted buys, and contestable buys

Increasing ...อ่านต่อ

Utilisation of evidence from Thailand’s National Health Examination Survey in policy development: finding the weakest link

Abstract B ...อ่านต่อ

Comparing 3 Approaches for Making Vaccine Adoption Decisions in Thailand

Abstract B ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 28 กันยายน-ธันวาคม 2559: สร้างกลไกการเงินและตัวชี้วัดอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

หากพูดถึงโ ...อ่านต่อ

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด