logo
pb_diabetes_110414.jpg
pb_diabetes_110414.jpg

Policy Brief: ฉบับที่ 9 ให้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวาน คุ้มหรือไม่?

การศึกษานี้เป็นการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองร่วมกับการดูแลรักษาขั้นพื้นฐานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ในประเทศไทย งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลการศึกษาพบว่าการตรวจวัดระดับน้ำ ตาลในเลือดด้วยตนเองมีความคุ้มค่าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ในขณะที่ยังไม่มีความคุ้มค่าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ...อ่านต่อ
Policy Brief No.29
Policy Brief No.29

Policy Brief: ฉบับที่ 29 ความคุ้มค่าของการรักษาเสริมด้วยยา imatinib ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง GIST หลังการผ่าตัด

ยา imatinib มีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ปัจจุบันยา imatinib มีข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร (GIST) ระยะลุกลามที่ผ่าตัดไม่ได้หรือมีการกระจายของโรคเท่านั้น ในขณะที่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง GIST ...อ่านต่อ
cmvr.jpg
cmvr.jpg

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวิธีรักษาการติดเชื้อ CMVR ในจอประสาทตาของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทย (2554)

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวิธีรักษาการติดเชื้อ CMVR ในจอประสาทตาของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทย ฉวีวรรณ เย็นจิตร1                            ยศ ตีระวัฒนานนท์1สมสงวน อัษญคุณ2            ...อ่านต่อ
dentistry.jpg
dentistry.jpg

ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการทันตกรรมป้องกัน (2553)

ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการทันตกรรมป้องกัน จันทนา พัฒนเภสัช* ปฤษฐพร กิ่งแก้ว* *โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย   บทคัดย่อ การส่งเสริมสุขภาพมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการรักษา ...อ่านต่อ
review disabled persons report cover
review disabled persons report cover

รายงานวิจัย: การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

         ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการประมาณ 1.5 ล้านคน และยังมีคนพิการจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงบริการหรือสวัสดิการของรัฐ เช่น ไม่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ...อ่านต่อ
papsmear_via.jpg
papsmear_via.jpg

การประเมินผลสัมฤทธิ์และปัจจัยที่มีผลต่อโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแปปเมียร์ (Pap Smear) และวีไอเอ (Visual Inspection with Acetic Acid) ในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2552 (2555)

บทคัดย่อ มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยทั้งที่มีบริการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาและรักษาความผิดปกติของเซลล์ในระยะเริ่มต้นมานานกว่า 40 ปี แต่อัตราการตรวจคัดกรองก็ยังต่ำมาก ตั้งแต่พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา รัฐบาลมีนโยบายลดปัญหาดังกล่าว โดยดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ...อ่านต่อ
hsri_journal_2016_v10n3_p230
hsri_journal_2016_v10n3_p230

การทบทวนวรรณกรรมการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

สุธาสินี คำหลวง ศิตาพร ยังคง อินทิรา ยมาภัย ชุติมา คำดี ทรงยศ พิลาสันต์ ...อ่านต่อ
obeasity
obeasity

รายงานวิจัย: การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย

government_use_licenses_in_thailand_an_assessment_of_the_health_and_economic_impacts.jpg
government_use_licenses_in_thailand_an_assessment_of_the_health_and_economic_impacts.jpg

Government use licenses in Thailand: an assessment of the health and economic impacts.(2011)

Government use licenses in Thailand: an assessment of the health ...อ่านต่อ
2015 Quality of life after great saphenous vein ablation in Thai patients with great saphenous vein reflux
2015 Quality of life after great saphenous vein ablation in Thai patients with great saphenous vein reflux

Quality of life after great saphenous vein ablation in Thai patients with great saphenous vein reflux (2015)

Boonying Siribumrungwong , Pinit Noorit , Chumpon Wilasrusmee, Yot Teerawattananon, ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy Brief (issue 4) : Reaching the low-hanging fruits of Vietnam’s Health Benefit Package reform

Policy Brief (issue 4): Reaching the low-hanging fruits of Vietnam’s Health Benefit Package reform

Previously, the health benefits package in Vietnam listed medicines without ...อ่านต่อ
PB_cover_40

Policy Brief: ฉบับที่ 40 โครงการ QOF แรงกระตุนเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

บริการปฐมภูมิ คือ บริการสุขภาพด่านแรกของระบบสาธารณสุข มีบทบาทดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น โครงการ Quality and Outcomes Framework (QOF) ...อ่านต่อ
PB Malnutrition tools cover

Policy Brief: ฉบับที่ 39 การคัดกรองภาวะทุพโภชนาการในโรงพยาบาล จำเป็นแต่ทำไมไม่เกิดขึ้น?

ผู้ป่วยไม่ว่าด้วยโรคใด ๆ หากมีภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วยแล้ว จะทำให้ประสิทธิภาพของการรักษาโรคเหล่านั้นไม่ดี ผู้ป่วยหนักมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างไม่จำเป็น ทั้งที่ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมีความสำคัญ แต่ระบบบริการปัจจุบันกลับมองข้าม ไม่มีมาตรการคัดกรองและประเมินผู้ป่วยทีมี่ความเสี่ยงด้านโภชนาการซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาข้างต้น ปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องมือคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการหลากหลายจนทำให้การวินิจฉัยไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้แบบคัดกรองและแบบประเมินที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ...อ่านต่อ
PB HIU RRT cover

Policy Brief (issue 2) : Health Technology Assessment for Renal Dialysis for End-Stage Renal Disease in Indonesia

Due to the increasing burden of non-communicable diseases (NCDs) in ...อ่านต่อ
PB_PEN_1_Cover

Policy Brief (Issue 1): Economic Evaluation of the Implementation of the WHO Package of Essential Non-Communicable Disease (PEN) Interventions in Indonesia

A collaborative study was conducted by representatives from the Ministry ...อ่านต่อ

Infographic ดูทั้งหมด

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Essential elements of health priority setting-TH

Infographic: Essential elements of health priority setting

behind_AD

Infographic: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน

โครงการ 'ยากันล้ม' กับ 'ยากันลืม' หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องมาตรการการป้องกันการพลัดตกหกล้มและโรคสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุไทย เป็นโครงการที่ HITAP ...อ่านต่อ
Eyesglasses_final

Infographic: มีตา หามีแวว(เห็น)ไม่…ปัญหาสายตาผิดปกติของเด็กไทย

เด็กพิการที่คนส่วนใหญ่ "เห็น" และมองว่าเขาเหล่านั้นต้องได้รับความช่วยเหลือ ยังนับว่าโชคดีกว่าเด็กหลายๆ คน ที่ดูเผินๆ เหมือนเด็กปกติ อาจซุ่มซ่าม ไม่ตั้งใจเรียน แต่ในความเป็นจริงเขามีความผิดปกติที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

Cover oral cancer

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของการคัดกรองมะเร็งช่องปาก

          โรคมะเร็งช่องปากจัดเป็นปัญหาสำคัญหนึ่งที่พบในประเทศไทย แม้ว่าปัจจุบันยังคงไม่มีมาตรการคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากอย่างชัดเจนในประเทศไทย แต่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของมาตรการตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในชุมชน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ...อ่านต่อ
Stent Cover

รายงานวิจัย: การกำหนดแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดซื้อจัดหา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน และขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

        โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในลำดับต้นๆ ของประเทศไทย การป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค การรักษาด้วยยา ...อ่านต่อ
Cover Wafarin

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจติดตาม PT-INR ด้วยระบบ Point of Care เพื่อปรับยาและเฝ้าระวังยาในผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด (วอร์ฟาริน)

วอร์ฟารินเป็นยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดชนิดรับประทานที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโรคหัวใจและหลอดเลือดหลายโรค เช่น โรคหัวใจสั่นพริ้ว (atrial fibrillation) ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน และใช้ในผู้ป่วยที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียม เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้จะมีหลักฐานชัดเจนว่ายาวอร์ฟารินเป็นประโยชน์ในการลดการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน วอร์ฟารินก็เป็นยาที่มีดัชนีในการรักษาแคบและมีอาการแทรกซ้อนจากการใช้ยาที่รุนแรง ...อ่านต่อ
Full Report Suicide II

รายงานวิจัย: โครงการพัฒนาและประเมินผลมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย

Thesis EQ-5D-5L cover

Thesis: Health-related quality of life measure (EQ-5D-5L): measurement property testing and its preference-based score in Thai population

การศึกษาเรื่องเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิต EQ-5D-5L: การทดสอบคุณสมบัติการวัดและค่าน้ำหนักอรรถประโยชน์ในประชากรไทย และวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารเภสัชกิจ) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2557 วิทยานิพนธ์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล The ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

hsri_journal_2016_v10n3_p250

การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ

ชุติมา คำดี อินทิรา ยมาภัย ศิตาพร ยังคง สุธาสินี คำหลวง ทรงยศ พิลาสันต์ ...อ่านต่อ
hsri_journal_2016_v10n3_p230

การทบทวนวรรณกรรมการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

สุธาสินี คำหลวง ศิตาพร ยังคง อินทิรา ยมาภัย ชุติมา คำดี ทรงยศ พิลาสันต์ ...อ่านต่อ
hsri_journal_2016_v10n3_p215

เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต

ทรงยศ พิลาสันต์ อินทิรา ยมาภัย สุธาสินี คำหลวง ชุติมา คำดี ธนพร บุษบาวไล ...อ่านต่อ
hsri_journal_2016_v10n3_p201

ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576

อินทิรา ยมาภัย สุธาสินี คำหลวง ชุติมา คำดี ศิตาพร ยังคง ทรงยศ พิลาสันต์ ...อ่านต่อ
hsri_journal_v9n4_p369

ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด

ทรงยศ พิลาสันต์ แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล ธีระ ศิริสมุด สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล วันทนีย์ กุลเพ็ง ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Pay-for-performance in resource-constrained settings

Pay-for-performance in resource-constrained settings: Lessons learned from Thailand’s Quality and Outcomes Framework (2016)

Roongnapa Khampang , Sripen Tantivess , Yot Teerawattananon , Sarocha ...อ่านต่อ
The influence of cost-per-DALY information in health prioritisation and desirable features for a registry-a survey of health policy experts in Vietnam, India and Bangladesh

The influence of cost-per-DALY information in health prioritisation and desirable features for a registry: a survey of health policy experts in Vietnam, India and Bangladesh (2016)

  Yot Teerawattananon, Sripen Tantivess Inthira Yamabhai, Nattha Tritasavit, Damian G. Walker, Joshua T. Cohen and Peter J. Neumann Abstract ...อ่านต่อ
Essential Medicines for universal coverage

Essential medicines for universal health coverage (2016)

Veronika J Wirtz*, Hans V Hogerzeil*, Andrew L Gray*, Maryam ...อ่านต่อ
Mid-term review MCHVS

Maternal and child health voucher scheme in Myanmar: a review of early stage implementationv (2016)

Songyot Pilasant1, Wantanee Kulpeng1, Pitsaphun Werayingyong1*, Nattha Tritasavit1, Inthira Yamabhai1, ...อ่านต่อ
Health Technology Assessment-Global Advocacy and Local Realities

Health Technology Assessment: Global Advocacy and Local RealitiesComment on “Priority Setting for Universal Health Coverage: We Need Evidence-Informed Deliberative Processes, Not Just More Evidence on Cost-Effectiveness” (2016)

Kalipso Chakidou1*, Ryan Li1, Anthony J. Culyer2, Amanda Glassman3, Karen ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสาร 28 final for web19_sep_2016

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 28 กันยายน-ธันวาคม 2559: สร้างกลไกการเงินและตัวชี้วัดอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

หากพูดถึงโครงการ QOF ท่านผู้อ่านหลายคนอาจไม่คุ้นหูเพราะโครงการ QOF เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานอยู่ภายในหน่วยงานรัฐ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการทำงานคือประเมินคุณภาพการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิและตอบแทนหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานได้ดีด้วยการให้งบประมาณเพิ่มโดยคำนวณเป็นคะแนนการทำงานที่มีคุณภาพแล้วนำคะแนนนั้นคิดเป็นงบประมาณ หรืออธิบายง่าย ๆ ว่า เป็นการ จ่ายเงินซื้อคุณภาพบริการนั่นเอง ...อ่านต่อ
HITAP news issue27

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 27 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559: รู้รอบ หอบหืดเด็ก

โรคหืด พบได้ในทุกช่วงอายุ เป็นโรคไม่ติดต่อที่ เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของหลายประเทศ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า มีผู้ป่วยโรคหืดราว 235 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคหืดมากที่สุดคือเด็ก เพราะโรคหืดส่ง ...อ่านต่อ
จุลสาร HITAP 26

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 26 มกราคม-เมษายน 2559: PRIORITY SETTING FOR UNIVERSAL HEALTH COVERAGE จัดลำดับความสำคัญเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า

HITAP newsletter_25 cover

จุลสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 กันยายน – ธันวาคม : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ

จุลสาร HITAP ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ ฉบับนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่คนพิการควรได้รับจากระบบประกันสุภาพและสิทธิอื่น ๆ ...อ่านต่อ
HITAP Newsletter Vol.24 Cover

จุลสาร ปีที่ 8 เล่มที่ 24 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558: บทบาทของ HTA ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

บัญชียาหลักแห่งชาติ ก็เหมือน ตู้ยาสำคัญประจำชาติ เป็นยาที่ประเทศต้องมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนในชาตินั้น ที่ผ่านมามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติว่า เป็นยาไม่ดี เป็นยาพื้น ๆ เพราะราคาถูก ในความเป็นจริง ...อ่านต่อ

จุลสารอื่นๆ ดูทั้งหมด

HTAsiaLink issue 9 cover_web

HTAsiaLink newsletter 9th issue: Building HTA: The Road to Organizational Effectiveness and Effificiency

This 9th issue of HTAsiaLink newsletter focuses on “Building HTA: ...อ่านต่อ
HTAsiaLink 8

HTAsiaLink newsletter 8th issue: Priority setting: the need, the practice, the challenge

HTAsialink 7

HTAsiaLink newsletter 7th issue: HTA To Support UHC

Welcome all of you to the 7th issue of HTAsiaLink newsletter. ...อ่านต่อ
Cover HTAsiaLink newsletter 6th issue Sharing Information

HTAsiaLink newsletter 6th issue: Sharing Information

HTAsiaLink 5th issue cover

HTAsiaLink newsletter 5th issue: Capacity building for HTA organization in Asia

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

A star in the east

A Star in the East: A Short History of HITAP

"A Star in the East: A Short History of HITAP" ...อ่านต่อ
NICE cover

A Terrible Beauty: A Short History of NICE The National Institute of Health and Care Excellence

"A Terrible Beauty is a relatively short account of the ...อ่านต่อ
APO cover

Policy Brief and Working Paper: Conducive Factors to the Development of Health Technology Assessment in Asia

With Universal Health Coverage (UHC) high on the global health ...อ่านต่อ
ปกคู่มือการประเมินเล่ม 2

คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

coverpage_resize

ยากันลืม: คู่มือป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

สัญญาณเตือนถึงความชราของมนุษย์นอกจากจะมีตัวเลขอายุเป็นตัวบ่งชี้แล้ว สภาพร่างกายที่เริ่มโรยราและโรคภัยไข้เจ็บก็ยังเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาตามวัย ซึ่งแม้จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงของร่างกายยามชราไม่ได้ แต่ก็สามารถชะลอให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นกับเราช้าที่สุดด้วยการหมั่นทำสิ่งที่เป็นแนวทางป้องกันเพื่อให้ก้าวสู่วัยชราได้อย่างแข็งแรง เพราะตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ เราย่อมหลีกหนีความชราไปไม่พ้น ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุก็ใช่จะมีแค่เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยเท่านั้น แต่ยังมีภาวะทางกายและใจที่จะเข้ามามีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่อีกด้วย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งอาการหลงๆ ...อ่านต่อ