logo

รายงานวิจัย: การสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ฉบับนี้ กรมอนามัย โดยกลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ สานักส่งเสริมสุขภาพ ได้ ดำเนินการจัดทำขึ้น ภายใต้ ...อ่านต่อ

Research report: Multi-Criteria Decision Analysis for Priority Setting of Health Interventions in Thailand

รายงานประจำปี 2551

รายงานวิจัย: การประเมินผลกระทบจากมาตรการการใช้สิทธิบัตรยาในประเทศไทย

รายงานการวิจัยความคุ้มค่าและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดผ่านกล้องในระบบประกันสุขภาพ สำหรับประเทศไทย

PB QOF 1 cover
PB QOF 1 cover

Policy Brief: ฉบับที่ 33 การใช้กลไกทางการเงินในการพัฒนาคุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ : ปัญหาและความท้าทาย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เริ่มดำเนินโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ หรือ Quality and Outcomes Framework (QOF) ในปีงบประมาณ ...อ่านต่อ

การประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยาต้านไวรัสสูตรยา 3 ตัวเป็นสูตรมาตรฐานของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในประเทศไทย (2555)

Cost-utility analysis of dasatinib and nilotinib in patients with chronic myeloid leukemia refractory to first-line treatment with imatinib in Thailand. (2014)

Abstract BACKGROUND: Recently, the second-generation tyrosine kinase inhibitors dasatinib and ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบทางด้านงบประมาณของการรักษาผู้ป่วยภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง

รายงานวิจัย: การประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์ การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของชุดกิจกรรมบริการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีภาวะเสี่ยง

Policy Brief ดูทั้งหมด

อนามัยโรงเรียน-HITAP-ไฮแทป-เด็กประถม-สุขภาพ-สุขภาพเด็ก-เด็ก

Policy Brief: ฉบับที่ 48 บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ไม่แย่ แต่ไม่ยังไม่ดีพอ

สุขภาพของเด็กนักเรียนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต จากการประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา พบว่านักเรียนจำนวนมากมีปัญหาด้านโภชนาการ สายตาผิดปกติ รวมถึงไม่มีการคัดกรองพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่เป็นระบบ นอกจากกนี้ในการดำเนินงานยังขาดการบูรณาการด้านนโยบายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ...อ่านต่อ
ตรวจกรองดาวน์ซินโดรม, หญิงตั้งครรภ์, ท้อง, ฝากท้อง, ANC, บริการฝากครรภ์,

Policy Brief: ฉบับที่ 47 จัดบริการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์อย่างไรให้ได้ผล ก่อนผลักดันเป็นนโยบายระดับประเทศ

กรมอนามัยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พัฒนาโครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ใน 5 จังหวัดนำร่อง เพื่อลดจำนวนการเกิดและวางแผนการเลี้ยงดูทารกกลุ่มอาการดาวน์ และเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลการจัดบริการตรวจกรองและวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ไปจังหวัดอื่น ผลการประเมินโครงการนำร่องใน 5 จังหวัดพบว่า ...อ่านต่อ
National Health Examination Survey, NHES, การสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายในประเทศไทย, Policy-Brief, HITAP-สุขภาพ-สาธารณสุข

Policy Brief: ฉบับที่ 46 การสำรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกายในประเทศไทย – มองย้อนหลัง เพื่อก้าวต่อไป

การสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายในประเทศไทย (National Health Examination Survey, NHES) ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534 เป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากมีการตรวจร่างกายโดยบุคลากรทางการแพทย์ ...อ่านต่อ
PB-Hearing aid-Final-for web-HITAP-ไฮแทป-สุขภาพ-คนพิการ-สาธารณสุข

Policy Brief: ฉบับที่ 45 ให้เครื่องช่วยฟังอย่างเดียวไม่พอ ต้องปรับปรุงบริการหลังให้ด้วย

แม้ว่าผู้พิการทางการได้ยินที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ท.74) จะขอรับเครื่องช่วยฟังจากสถานพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ภายหลังจากได้รับเครื่องช่วยฟังไปแล้วกลับมีภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้ เช่น ค่าซ่อม ค่าเดินทางในการเข้ารับการติดตาม รวมถึงค่าถ่าน การศึกษาเรื่องระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าเกือบ ...อ่านต่อ
Policy-Brief-44-Hearing-Aids-Batteries-zinc-air-ถ่านเครื่องช่วยฟัง-คนพิการ-หู

Policy Brief: ฉบับที่ 44 ถ่านสำหรับเครื่องช่วยฟัง: ให้ฟรีหรือว่าร่วมจ่าย?

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดบริการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยินที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ท 74) มาแล้วเกือบ 10 ปี แต่ยังไม่มีการสนับสนุนถ่านสำหรับเครื่องช่วยฟัง ซึ่งผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบค่าถ่านซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงเอง ...อ่านต่อ

Infographic ดูทั้งหมด

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

Infographic: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน

โครงการ 'ยากันล้ม' กับ 'ยากันลืม' หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องมาตรการการป้องกันการพลัดตกหกล้มและโรคสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุไทย เป็นโครงการที่ HITAP ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา Vinorelbine ในการรักษาเสริมมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะ II – IIIA ในประเทศไทย

มะเร็งปอดเป็นโรคที่พบได้บ่อยทั่วโลกโดยเฉพาะเพศชาย และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในลำดับต้นๆ มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก เป็นชนิดของมะเร็งปอดที่พบได้มากที่สุด การรักษามะเร็งปอดขึ้นอยู่กับระยะของการเกิดโรค มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะเริ่มต้นมีความยากในการตรวจพบ เนื่องจากผู้ป่วยมักไม่มีอาการเฉพาะใดๆ เมื่อผู้ป่วยถูกวินิจฉัยโรคมักจะพบในระยะแพร่กระจายแล้ว ในผู้ป่วยระยะเริ่มต้นหากรักษาด้วยการผ่าตัดได้ จะเป็นการรักษาที่ดีที่สุด ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: โครงการพัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณภาพ (Quality standards: QS) สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระยะที่ 1

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อลดโอกาสเกิดโรคและความเจ็บป่วย รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสามารถจำแนกได้ 2 ระดับ คือการพัฒนาทักษะและความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองในระดับปัจเจกเพื่อทำให้บุคคลมีขีดความสามารถและสามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้ และการเพิ่มพูนศักยภาพในระดับกลุ่มหรือชุมชนเพื่อการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของสมาชิกซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพโดยรวมของสังคมไปในทางที่ดีขึ้น รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอประเด็นปัญหาสุขภาพที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการคัดเลือกเพื่อให้นำไปพัฒนาเป็นแนวทางมาตรฐานคุณภาพสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการในชุดสิทธิประโยชน์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง เกิดประโยชน์ตามเป้าประสงค์อย่างแท้จริง ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินโครงการนำร่องการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์

กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) เป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย  คาดว่าจะมีเด็กที่มีความผิดปกติดังกล่าวเกิดปีละประมาณ 1,000 ราย  โดยเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีภาวะปัญญาอ่อน และมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นกว่าคนปกติ เนื่องจากเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายประการ ...อ่านต่อ

Research report: Assessment of Capacity Building of Member States of WHO South-East Asia Region in Global Health

รายงานวิจัย: โครงการพัฒนาข้อเสนอรูปแบบการจ่ายค่าบริการ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในประเทศ ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคบรรลุผล ประเทศไทยจึงได้จัดทำชุดสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545ซึ่งครอบคลุมมาตรการ/กิจกรรมสำหรับประชาชนไทยทุกคน และเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคขึ้น โดยมีเป้าหมายในการบริหารงบประมาณเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

การประเมินผลโครงการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนด้วยแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน

สุรเดช  ดวงทิพย์สิริกุล รักมณี บุตรชน ดนัย ชินคำ นิธิเจน กิตติรัชกุล อรพรรณ โพธิหัง ...อ่านต่อ
HTA-development-Jmed-first-edition-2008-

Thai Health Technology Assessment Guideline Development

  Keywords: Health technology assessment, Rationale, Guideline development   Please ...อ่านต่อ
TA-development-second- edition-Jmed-2014

Guidelines for Health Technology Assessment in Thailand (Second Edition)-The Development Process

Keywords: Economic evaluation, Guidelines, Pharmacoeconomic   Please follow the link ...อ่านต่อ

การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ

ชุติมา คำดี อินทิรา ยมาภัย ศิตาพร ยังคง สุธาสินี คำหลวง ทรงยศ พิลาสันต์ ...อ่านต่อ

การทบทวนวรรณกรรมการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

สุธาสินี คำหลวง ศิตาพร ยังคง อินทิรา ยมาภัย ชุติมา คำดี ทรงยศ พิลาสันต์ ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Publication: Developing and testing quality indicators for the Thai Quality and Outcomes Framework

Primary care serves as an entry point in the Thai ...อ่านต่อ

Publication: The Development of the Guide to Economic Analysis and Research (GEAR) Online Resource

Public health authorities around the world are increasingly using economic ...อ่านต่อ

The influence of cost-per-DALY information in health prioritisation and desirable features for a registry: a survey of health policy experts in Vietnam, India and Bangladesh

Abstract BACKGROUND: Economic evaluation has been implemented to inform policy in many ...อ่านต่อ

Institutionalising health technology assessment: establishing the Medical Technology Assessment Board in India

Abstract India is at crossroads with a commitment by the ...อ่านต่อ

Health Technology Assessment: Global Advocacy and Local Realities

Abstract Cost-effectiveness analysis (CEA) can help countries attain and sustain ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 28 กันยายน-ธันวาคม 2559: สร้างกลไกการเงินและตัวชี้วัดอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

หากพูดถึงโครงการ QOF ท่านผู้อ่านหลายคนอาจไม่คุ้นหูเพราะโครงการ QOF เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานอยู่ภายในหน่วยงานรัฐ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการทำงานคือประเมินคุณภาพการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิและตอบแทนหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานได้ดีด้วยการให้งบประมาณเพิ่มโดยคำนวณเป็นคะแนนการทำงานที่มีคุณภาพแล้วนำคะแนนนั้นคิดเป็นงบประมาณ หรืออธิบายง่าย ๆ ว่า เป็นการ จ่ายเงินซื้อคุณภาพบริการนั่นเอง ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 27 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559: รู้รอบ หอบหืดเด็ก

โรคหืด พบได้ในทุกช่วงอายุ เป็นโรคไม่ติดต่อที่ เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของหลายประเทศ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า มีผู้ป่วยโรคหืดราว 235 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคหืดมากที่สุดคือเด็ก เพราะโรคหืดส่ง ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 26 มกราคม-เมษายน 2559: PRIORITY SETTING FOR UNIVERSAL HEALTH COVERAGE จัดลำดับความสำคัญเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า

จุลสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 กันยายน – ธันวาคม : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ

จุลสาร HITAP ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ ฉบับนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่คนพิการควรได้รับจากระบบประกันสุภาพและสิทธิอื่น ๆ ...อ่านต่อ

จุลสารอื่นๆ ดูทั้งหมด

cover HTAsialink-10-for-web-26_4_2017

10th HTAsiaLink Newsletter: Patient Involvement on HTA

Patient's perspectives can offer great insights into perceived benefits of ...อ่านต่อ

HTAsiaLink newsletter 9th issue: Building HTA: The Road to Organizational Effectiveness and Effificiency

This 9th issue of HTAsiaLink newsletter focuses on “Building HTA: ...อ่านต่อ

HTAsiaLink newsletter 8th issue: Priority setting: the need, the practice, the challenge

HTAsiaLink newsletter 7th issue: HTA To Support UHC

Welcome all of you to the 7th issue of HTAsiaLink newsletter. ...อ่านต่อ

HTAsiaLink newsletter 6th issue: Sharing Information

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

A Star in the East: A Short History of HITAP

"A Star in the East: A Short History of HITAP" ...อ่านต่อ

A Terrible Beauty: A Short History of NICE The National Institute of Health and Care Excellence

"A Terrible Beauty is a relatively short account of the ...อ่านต่อ

Policy Brief and Working Paper: Conducive Factors to the Development of Health Technology Assessment in Asia

With Universal Health Coverage (UHC) high on the global health ...อ่านต่อ

คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

ยากันลืม: คู่มือป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

สัญญาณเตือนถึงความชราของมนุษย์นอกจากจะมีตัวเลขอายุเป็นตัวบ่งชี้แล้ว สภาพร่างกายที่เริ่มโรยราและโรคภัยไข้เจ็บก็ยังเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาตามวัย ซึ่งแม้จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงของร่างกายยามชราไม่ได้ แต่ก็สามารถชะลอให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นกับเราช้าที่สุดด้วยการหมั่นทำสิ่งที่เป็นแนวทางป้องกันเพื่อให้ก้าวสู่วัยชราได้อย่างแข็งแรง เพราะตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ เราย่อมหลีกหนีความชราไปไม่พ้น ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุก็ใช่จะมีแค่เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยเท่านั้น แต่ยังมีภาวะทางกายและใจที่จะเข้ามามีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่อีกด้วย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งอาการหลงๆ ...อ่านต่อ