logo
journal_no_9_july-sep_2010.jpg
journal_no_9_july-sep_2010.jpg

จุลสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-กันยายน 2553: เครื่องมือแพทย์

PB_ASSIST_Web
PB_ASSIST_Web

Policy Brief: ฉบับที่ 8 “ASSIST” เครื่องมือคัดกรองการเสพสารเสพติดที่ใช้ง่ายและคุ้มค่า

ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติด เป็นปัญหาสำคัญ ทั้งในเชิงสุขภาพและสังคม การทำให้ผู้เสพติดสิ่งเหล่านี้เลิกได้ จะช่วยลดความสูญเสีย ทางเศรษฐกิจได้อย่างมาก การแก้ปัญหาในด้านสาธารณสุขสามารถทำได้ด้วย การคัด ...อ่านต่อ
Disable Equipment cover
Disable Equipment cover

Policy Brief: ฉบับที่ 21 ผลเสียจากการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่ขาดประสิทธิภาพ

คนพิการจำนวนมากมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อุปกรณเ์สริม นี้มีความหลากหลายในด้านประสิทธิผล คุณภาพ และราคา นอกจากจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของความพิการแล้ว ยังควรพิจารณาความแตกต่างทางกายภาพของผู้ใช้เฉพาะราย ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานในภาครัฐ ...อ่านต่อ
HTA กับความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
HTA กับความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

HTA หรือ Health Technology Assessment ชื่อไทยว่า การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ หมายถึง การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายในด้านความปลอดภัย ประสิทธิผล ...อ่านต่อ
fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป
fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

2008-10-08_Erythropoietin
2008-10-08_Erythropoietin

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย

PB_Disabled Database cover
PB_Disabled Database cover

Policy Brief: ฉบับที่ 22 ฐานข้อมูลคนพิการ: กลไกสำคัญที่รอการพัฒนา

ฐานข้อมูลคนพิการ เป็นแหล่งเก็บรวมรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดและดำเนินนโยบายสาธารณะเพื่อให้บริการและสวัสดิการแก่คนพิการ ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ โดยส่วนใหญเ่ป็นข้อมูลที่ตอบโจทย์ในการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ การขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทำให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่จัดเก็บ ...อ่านต่อ
Cover_HIV prevention
Cover_HIV prevention

Research report: Identifying information regarding effectiveness and cost-effectiveness of policy and strategies to mitigate the impact of HIV/AIDS in Thailand

Cover Development_validation_Breast_cancer
Cover Development_validation_Breast_cancer

Development and validation of a breast cancer risk prediction model for thai women: a cross-sectional study. (2014)

Abstract Background: Breast cancer risk prediction models are widely used ...อ่านต่อ
2008-usa-presenting.png
2008-usa-presenting.png

Presentation of Economic Evaluation Results (2008)

Presentation of Economic Evaluation Results Usa Chaikledkaew MA, PhD*,**, Yot ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

PB-PET-CT, indication, PET-CT, ข้อบ่งใช้

Policy Brief: ฉบับที่ 43 ใช้เครื่องเพทซีทีให้เต็มศักยภาพ เพิ่มความคุ้มค่า ลดความเหลื่อมล้ำประกันสุขภาพ

เครื่องเพทซีทีสามารถตรวจความผิดปกติได้ถึงระดับการใช้พลังงานของเซลล์ในอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ทำให้มีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค วางแผนและติดตามผลการรักษาโรคบางอย่างได้รวดเร็วและแม่นยำ อย่างไรก็ตามเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวมีราคาแพงมาก ประเทศไทยใช้เครื่องเพทซีทีอย่างไม่คุ้มค่าทั้งที่ได้มีการลงทุนไปแล้ว เช่น มีเพียงผู้ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่สามารถเข้าถึงได้ฟรี ในกรณีโรคมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้ใหญ่ ...อ่านต่อ
PB-Lipiodol-42-for website, iodized oil fluid, HITAP

Policy Brief: ฉบับที่ 42 iodized oil fluid injection ตัวนำยาเคมีบำบัดที่ยังแพงเกินไปสำหรับรักษามะเร็งตับชนิดเอชซีซีระยะกลางด้วยวิธี TACE

การรักษามะเร็งตับชนิดเอชซีซี ในผู้ป่วยระยะกลางและระยะต้นที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีผ่าตัดได้ คือการใช้รังสีร่วมรักษากับยาเคมีบำบัดที่เรียกว่าวิธี Transarterial Chemoembolization (TACE) โดยใช้สาร iodized oil fluid ...อ่านต่อ
PB-Gadoxetic-cover

Policy Brief: ฉบับที่ 41 Gadoxetic acid สารเพิ่มความแม่นยำวินิจฉัยมะเร็งตับชนิดเอชซีซี ดีและคุ้มค่า

ผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การวินิจฉัยโรคมะเร็งตับทำได้ด้วยวิธีรังสีวินิจฉัย เพื่อดูความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในตับ การตรวจวินิจฉัยมะเร็งตับในปัจจุบันมีความแม่นยำมากขึ้นเนื่องจากมีการใช้สารที่มีความจำเพาะกับเซลล์เนื้อเยื่อตับ เช่น สาร gadoxetic acid ฉีดเข้าสู่ตับก่อนตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ...อ่านต่อ
PAH indonesia

Policy Brief: Health Technology Assessment on Sildenafil as Treatment for Pulmonary Arterial Hypertension (PAH)

Sildenafil is a treatment option for PAH patients that is ...อ่านต่อ
PB_cover_40

Policy Brief: ฉบับที่ 40 โครงการ QOF แรงกระตุนเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

บริการปฐมภูมิ คือ บริการสุขภาพด่านแรกของระบบสาธารณสุข มีบทบาทดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น โครงการ Quality and Outcomes Framework (QOF) ...อ่านต่อ

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic health screening cover

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Essential elements of health priority setting-TH

Infographic: Essential elements of health priority setting

behind_AD

Infographic: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน

โครงการ 'ยากันล้ม' กับ 'ยากันลืม' หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องมาตรการการป้องกันการพลัดตกหกล้มและโรคสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุไทย เป็นโครงการที่ HITAP ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

School health services_Cover_Final

รายงานวิจัย: การประเมินผลโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียน โดยความร่วมมือของท้องถิ่น

บริการอนามัยโรงเรียนในประเทศไทยประสบกับปัญหาหลายประการ เช่น ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในภาคการศึกษาและสาธารณสุข ขาดความตระหนักในความสำคัญของสุขภาพนักเรียนและการให้บริการสุขภาพภายในโรงเรียน บุคลากรที่ให้บริการมีไม่เพียงพอและต้องการการพัฒนาศักยภาพ ระบบข้อมูลข่าวสารขาดความเป็นเอกภาพ เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงดำเนินโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียน ...อ่านต่อ
Cover_HIV_Final

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านงบประมาณของยาต้านไวรัสในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาสูตรแรกและสูตรทางเลือก

โรคเอดส์เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยด้วยยาต้านไวรัสพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  มีโอกาสเข้าถึงยาต้านไวรัสอย่างครอบคลุม อย่างไรก็ดีพบว่าการดื้อยาต้านไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากมีโครงการเอดส์แห่งชาติในประเทศไทย ยาต้านไวรัสที่แนะนำให้ใช้ในกรณีที่ดื้อยาสูตรแรกและสูตรทางเลือก ได้แก่ยา Raltegavir, Etravirine ...อ่านต่อ

Understanding Actors and Factors that Influence the Development of Obesity Among Pre-Schoolers in the Bangkok Metropolitan Area

In Thailand, obesity in children aged 0-6 increased by 40% ...อ่านต่อ
NHES

รายงานวิจัย: การประเมินเพื่อต่อยอดการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

ผลการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพเชื่อถือได้เป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนานโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางวิชาการ (evidence-based policy) การสำรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกายนับได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ที่อาจนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของทั้งผู้กำหนดนโยบาย ผู้ให้บริการและผู้จัดการโครงการด้านสุขภาพระดับต่างๆ โดยมีจุดแข็งอยู่ที่การเก็บข้อมูลโดยการตรวจร่างกายโดยบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนมากกว่ารายงานจากสถานพยาบาลหรือการสอบถามจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ทั้งนี้มีรายงานและบทความที่แสดงว่าผลจากการสำรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกายในหลายประเทศ ...อ่านต่อ
Hearing aid

รายงานวิจัย: การศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและ การใช้เครื่องช่วยฟังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายที่ขึ้นทะเบียนและมีบัตร/สมุดประจำตัวคนพิการประมาณ 2.8 แสนราย ในจำนวนนี้ประมาณ 2 ใน 3 หรือเกือบสองแสนราย ที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ทั้งนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

HTA-development-Jmed-first-edition-2008-

Thai Health Technology Assessment Guideline Development

  Keywords: Health technology assessment, Rationale, Guideline development   Please ...อ่านต่อ
TA-development-second- edition-Jmed-2014

Guidelines for Health Technology Assessment in Thailand (Second Edition)-The Development Process

Keywords: Economic evaluation, Guidelines, Pharmacoeconomic   Please follow the link ...อ่านต่อ
hsri_journal_2016_v10n3_p250

การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ

ชุติมา คำดี อินทิรา ยมาภัย ศิตาพร ยังคง สุธาสินี คำหลวง ทรงยศ พิลาสันต์ ...อ่านต่อ
hsri_journal_2016_v10n3_p230

การทบทวนวรรณกรรมการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

สุธาสินี คำหลวง ศิตาพร ยังคง อินทิรา ยมาภัย ชุติมา คำดี ทรงยศ พิลาสันต์ ...อ่านต่อ
hsri_journal_2016_v10n3_p215

เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต

ทรงยศ พิลาสันต์ อินทิรา ยมาภัย สุธาสินี คำหลวง ชุติมา คำดี ธนพร บุษบาวไล ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Economic evaluation of pegylated

Economic evaluation of pegylated interferon plus ribavirin for treatment of chronic hepatitis C in Thailand- genotype 1 and 6

Abstract BACKGROUND: Pegylated interferon alpha 2a, alpha 2b and ribavirin ...อ่านต่อ
Cost utility and budget impact analysis of drug treatments in pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart diseases in Thailand

Cost utility and budget impact analysis of drug treatments in pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart diseases in Thailand

Objective: This study aims to compare the lifetime costs and ...อ่านต่อ
Economic evaluation of policy

Economic evaluation of policy options for dialysis in end-stage renal disease patients under the universal health coverage in Indonesia

Abstract Objectives This study aims to assess the value for ...อ่านต่อ
How should Global Fund Use

How Should Global Fund Use Value-for-Money Information to Sustain its Investments in Graduating Countries

It has been debated whether the Global Fund (GF), which ...อ่านต่อ
Pay-for-performance in resource-constrained settings

Pay-for-performance in resource-constrained settings: Lessons learned from Thailand’s Quality and Outcomes Framework (2016)

Abstract Introduction. Many countries have introduced pay-for-performance (P4P) models to ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสาร 28 final for web19_sep_2016

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 28 กันยายน-ธันวาคม 2559: สร้างกลไกการเงินและตัวชี้วัดอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

หากพูดถึงโครงการ QOF ท่านผู้อ่านหลายคนอาจไม่คุ้นหูเพราะโครงการ QOF เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานอยู่ภายในหน่วยงานรัฐ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการทำงานคือประเมินคุณภาพการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิและตอบแทนหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานได้ดีด้วยการให้งบประมาณเพิ่มโดยคำนวณเป็นคะแนนการทำงานที่มีคุณภาพแล้วนำคะแนนนั้นคิดเป็นงบประมาณ หรืออธิบายง่าย ๆ ว่า เป็นการ จ่ายเงินซื้อคุณภาพบริการนั่นเอง ...อ่านต่อ
HITAP news issue27

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 27 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559: รู้รอบ หอบหืดเด็ก

โรคหืด พบได้ในทุกช่วงอายุ เป็นโรคไม่ติดต่อที่ เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของหลายประเทศ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า มีผู้ป่วยโรคหืดราว 235 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคหืดมากที่สุดคือเด็ก เพราะโรคหืดส่ง ...อ่านต่อ
จุลสาร HITAP 26

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 26 มกราคม-เมษายน 2559: PRIORITY SETTING FOR UNIVERSAL HEALTH COVERAGE จัดลำดับความสำคัญเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า

HITAP newsletter_25 cover

จุลสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 กันยายน – ธันวาคม : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ

จุลสาร HITAP ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ ฉบับนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่คนพิการควรได้รับจากระบบประกันสุภาพและสิทธิอื่น ๆ ...อ่านต่อ
HITAP Newsletter Vol.24 Cover

จุลสาร ปีที่ 8 เล่มที่ 24 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558: บทบาทของ HTA ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

บัญชียาหลักแห่งชาติ ก็เหมือน ตู้ยาสำคัญประจำชาติ เป็นยาที่ประเทศต้องมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนในชาตินั้น ที่ผ่านมามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติว่า เป็นยาไม่ดี เป็นยาพื้น ๆ เพราะราคาถูก ในความเป็นจริง ...อ่านต่อ

จุลสารอื่นๆ ดูทั้งหมด

cover HTAsialink-10-for-web-26_4_2017

10th HTAsiaLink Newsletter: Patient Involvement on HTA

Patient's perspectives can offer great insights into perceived benefits of ...อ่านต่อ
HTAsiaLink issue 9 cover_web

HTAsiaLink newsletter 9th issue: Building HTA: The Road to Organizational Effectiveness and Effificiency

This 9th issue of HTAsiaLink newsletter focuses on “Building HTA: ...อ่านต่อ
HTAsiaLink 8

HTAsiaLink newsletter 8th issue: Priority setting: the need, the practice, the challenge

HTAsialink 7

HTAsiaLink newsletter 7th issue: HTA To Support UHC

Welcome all of you to the 7th issue of HTAsiaLink newsletter. ...อ่านต่อ
Cover HTAsiaLink newsletter 6th issue Sharing Information

HTAsiaLink newsletter 6th issue: Sharing Information

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

A star in the east

A Star in the East: A Short History of HITAP

"A Star in the East: A Short History of HITAP" ...อ่านต่อ
NICE cover

A Terrible Beauty: A Short History of NICE The National Institute of Health and Care Excellence

"A Terrible Beauty is a relatively short account of the ...อ่านต่อ
APO cover

Policy Brief and Working Paper: Conducive Factors to the Development of Health Technology Assessment in Asia

With Universal Health Coverage (UHC) high on the global health ...อ่านต่อ
ปกคู่มือการประเมินเล่ม 2

คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

coverpage_resize

ยากันลืม: คู่มือป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

สัญญาณเตือนถึงความชราของมนุษย์นอกจากจะมีตัวเลขอายุเป็นตัวบ่งชี้แล้ว สภาพร่างกายที่เริ่มโรยราและโรคภัยไข้เจ็บก็ยังเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาตามวัย ซึ่งแม้จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงของร่างกายยามชราไม่ได้ แต่ก็สามารถชะลอให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นกับเราช้าที่สุดด้วยการหมั่นทำสิ่งที่เป็นแนวทางป้องกันเพื่อให้ก้าวสู่วัยชราได้อย่างแข็งแรง เพราะตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ เราย่อมหลีกหนีความชราไปไม่พ้น ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุก็ใช่จะมีแค่เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยเท่านั้น แต่ยังมีภาวะทางกายและใจที่จะเข้ามามีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่อีกด้วย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งอาการหลงๆ ...อ่านต่อ