logo

รายงานวิจัยฉบับย่อ: การรักษาผู้ป่วยไตอักเสบจากโรคเอสแอลอีเพื่อป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

Health technology assessments as a mechanism for increased value for money: recommendations to the Global Fund (2013)

Health tec ...อ่านต่อ

Efficacy of Second Generation Direct-Acting Antiviral Agents for Treatment Naïve Hepatitis C Genotype 1: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. 2015

Thanthima ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในการรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

A Star in the East: A Short History of HITAP

"A Star in ...อ่านต่อ

A cost-utility and budget impact analysis of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for severe thalassemic patients in Thailand. (2010)

A cost-uti ...อ่านต่อ

Essential medicines for universal health coverage (2016)

Veronika J ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนและผลลัพธ์ของการผ่าตัดก้อนที่ปอดด้วยอุปกรณ์ parenchymal stapling เปรียบเทียบกับเย็บด้วยมือในประเทศไทย: การศึกษาแบบสุ่ม

ผู้สูงอายุ -การแพทย์ฉุกเฉิน -EMS -สพฉ. - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ-โรคหลอดเลือดสมอง- HITAP
ผู้สูงอายุ -การแพทย์ฉุกเฉิน -EMS -สพฉ. - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ-โรคหลอดเลือดสมอง- HITAP

Policy Brief ฉบับที่ 51 : จำเป็นหรือไม่ที่ต้องจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน แยกเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ?

การเจ็บป่ว ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินผลโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียน โดยความร่วมมือของท้องถิ่น

บริการอนาม ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy Brief (Issue 16): Would a rotavirus vaccination program for children under 5 years be cost-effective for Bhutan?

In many co ...อ่านต่อ

Policy Brief ฉบับที่ 59 : ฟองสบู่ลูกใหม่ในตลาดสินค้าสุขภาพ: ค่าใช้จ่าย ด้านวิตามิน ยาบำรุง และอาหารเสริมของครัวเรือนไทย

ค่าใช้จ่าย ...อ่านต่อ
Global Health Capacity, WHO, South-East Asia Region, HITAP, HITA, Health technology assessment, HTA

Policy Brief: Issue 58: Building Global Health Capacity for Countries in WHO South-East Asia Region

Global hea ...อ่านต่อ
Policy Brief ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพมีต้นทุนเท่าใด

Policy Brief ฉบับที่ 57 : ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ในสถานบริการสุขภาพมีต้นทุนเท่าใด

การที่ผู้ป ...อ่านต่อ

Policy Brief (Issue 15): Should high-cost bevacizumab be used for metastatic-colorectal cancer (mCRC) treatment in JKN in Indonesia?

Colorectal ...อ่านต่อ

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards: QS) สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระยะที่ 2

การสร้างเส ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: รายงานการประเมินโครงการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์

โรคโลหิตจา ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การพัฒนาแบบจำลองการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย : กรณีศึกษามาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การสร้างเส ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการสร้างเสริมและป้องกันโรค

รายงานวิจัย: การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ

ปี พ.ศ. 25 ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

การประเมินระบบบริหารจัดการการสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

วิไลลักษณ์ ...อ่านต่อ

สถานการณ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้ม: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ศรวณีย์ ทน ...อ่านต่อ

รูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกับผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการ

จิตติ วิสั ...อ่านต่อ

การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียน ในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย

นิธิเจน กิ ...อ่านต่อ

การหาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกวัคซีนใหม่ในประเทศไทยโดยวิธี best-worst scaling

Siriporn P ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Economic Evaluation of Sildenafil for the Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension in Indonesia

Abstract B ...อ่านต่อ

Anxiety at First and Subsequent Pregnancies and Its Associated Factors: A Historical Cohort Study From Northeastern Thailand

Abstract: ...อ่านต่อ

Leaving No One Behind: Participatory Technology Appraisal as a Platform for Agenda Setting to Address Disparities in Access to Health Services in Thailand.

Abstract O ...อ่านต่อ

Real-World Safety of Intravitreal Bevacizumab and Ranibizumab Treatments for Retinal Diseases in Thailand: A Prospective Observational Study

Abstract B ...อ่านต่อ

A real-world study of effectiveness of intravitreal bevacizumab and ranibizumab injection for treating retinal diseases in Thailand

Abstract B ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 28 กันยายน-ธันวาคม 2559: สร้างกลไกการเงินและตัวชี้วัดอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

หากพูดถึงโ ...อ่านต่อ

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด