logo

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไตชนิด clear cell renal cell carcinoma ระยะแพร่กระจาย

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 26 มกราคม-เมษายน 2559: PRIORITY SETTING FOR UNIVERSAL HEALTH COVERAGE จัดลำดับความสำคัญเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า

Cost utility and budget impact analysis of drug treatments in pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart diseases in Thailand

Objective: This study aims to compare the lifetime costs and ...อ่านต่อ

One Step Back, Two Steps Forward: An Economic Evaluation of the PEN Program in Indonesia (2016)

Waranya Rattanavipapong1, Alia Cynthia Gonzales Luz1,*, Suthasinee Kumluang1,Nunik Kusumawardani2 and ...อ่านต่อ

การจัดลำดับความสำคัญของการวิจัยด้านสุขภาพในประเทศไทย : ประสบการณ์การจัดลำดับความสำคัญ ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (2552)

การจัดลำดับความสำคัญของการวิจัยด้านสุขภาพในประเทศไทย : ประสบการณ์การจัดลำดับความสำคัญของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จอมขวัญ โยธาสมุทร*พิศพรรณ วีระยิ่งยง*ยศ ตีระวัฒนานนท์**โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ บทคัดย่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย ซึ่งศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีและนโยบายแต่ละชนิดมาใช้อย่างรอบด้าน เป็นงานวิจัยที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ทั่วโลก การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อผลการประเมินได้ถูกนำไปใช้จริงในเชิงนโยบาย อย่างไรก็ตามความต้องการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายมีมากกว่าทรัพยากรในการประเมิน ...อ่านต่อ

รายงานประจำปี 2551

จุลสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 เมษายน-มิถุนายน 2555: อนาคตเด็ก อนาคตไทย

Policy Brief: ฉบับที่ 29 ความคุ้มค่าของการรักษาเสริมด้วยยา imatinib ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง GIST หลังการผ่าตัด

ยา imatinib มีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ปัจจุบันยา imatinib มีข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร (GIST) ระยะลุกลามที่ผ่าตัดไม่ได้หรือมีการกระจายของโรคเท่านั้น ในขณะที่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง GIST ...อ่านต่อ

Towards the introduction of pneumococcal conjugate vaccines in Bhutan: A cost-utility analysis to determine the optimal policy option

Abstract Background Due to competing health priorities and limited resources, ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 9 ให้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวาน คุ้มหรือไม่?

การศึกษานี้เป็นการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองร่วมกับการดูแลรักษาขั้นพื้นฐานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ในประเทศไทย งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลการศึกษาพบว่าการตรวจวัดระดับน้ำ ตาลในเลือดด้วยตนเองมีความคุ้มค่าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ในขณะที่ยังไม่มีความคุ้มค่าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

Raltegravir, Antiviral Drug

Policy Brief: ฉบับที่ 49: ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาต้านไวรัสหลายตัว จะมีทางเลือกอื่นหรือไม่ หากยาสูตรล่าสุดก็ยังไม่คุ้มค่า?

การดื้อยาต้านไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในประเทศไทยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรมาตรฐานและสูตรทางเลือกแล้วล้มเหลว แพทย์จะพิจารณาใช้ยาต้านไวรัสตัวใหม่ในการรักษา อย่างไรก็ดี ยาตัวใหม่มีราคาค่อนข้างสูง เช่น ยาราลเท็กราเวียร์ (raltegravir) ยาเอทราเวอรีน (etravirine) ...อ่านต่อ
อนามัยโรงเรียน-HITAP-ไฮแทป-เด็กประถม-สุขภาพ-สุขภาพเด็ก-เด็ก

Policy Brief: ฉบับที่ 48 บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ไม่แย่ แต่ไม่ยังไม่ดีพอ

สุขภาพของเด็กนักเรียนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต จากการประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา พบว่านักเรียนจำนวนมากมีปัญหาด้านโภชนาการ สายตาผิดปกติ รวมถึงไม่มีการคัดกรองพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่เป็นระบบ นอกจากกนี้ในการดำเนินงานยังขาดการบูรณาการด้านนโยบายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ...อ่านต่อ
ตรวจกรองดาวน์ซินโดรม, หญิงตั้งครรภ์, ท้อง, ฝากท้อง, ANC, บริการฝากครรภ์,

Policy Brief: ฉบับที่ 47 จัดบริการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์อย่างไรให้ได้ผล ก่อนผลักดันเป็นนโยบายระดับประเทศ

กรมอนามัยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พัฒนาโครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ใน 5 จังหวัดนำร่อง เพื่อลดจำนวนการเกิดและวางแผนการเลี้ยงดูทารกกลุ่มอาการดาวน์ และเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลการจัดบริการตรวจกรองและวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ไปจังหวัดอื่น ผลการประเมินโครงการนำร่องใน 5 จังหวัดพบว่า ...อ่านต่อ
National Health Examination Survey, NHES, การสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายในประเทศไทย, Policy-Brief, HITAP-สุขภาพ-สาธารณสุข

Policy Brief: ฉบับที่ 46 การสำรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกายในประเทศไทย – มองย้อนหลัง เพื่อก้าวต่อไป

การสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายในประเทศไทย (National Health Examination Survey, NHES) ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534 เป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากมีการตรวจร่างกายโดยบุคลากรทางการแพทย์ ...อ่านต่อ
PB-Hearing aid-Final-for web-HITAP-ไฮแทป-สุขภาพ-คนพิการ-สาธารณสุข

Policy Brief: ฉบับที่ 45 ให้เครื่องช่วยฟังอย่างเดียวไม่พอ ต้องปรับปรุงบริการหลังให้ด้วย

แม้ว่าผู้พิการทางการได้ยินที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ท.74) จะขอรับเครื่องช่วยฟังจากสถานพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ภายหลังจากได้รับเครื่องช่วยฟังไปแล้วกลับมีภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้ เช่น ค่าซ่อม ค่าเดินทางในการเข้ารับการติดตาม รวมถึงค่าถ่าน การศึกษาเรื่องระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าเกือบ ...อ่านต่อ

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: การศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เป็นผลมาจากการลดภาวะการเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากรทำให้สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสถานการณ์สำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องมีการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยและความผิดปกติมากขึ้น ทำให้มีความต้องการการดูแลรักษาด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงความต้องการในการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจากเหตุฉุกเฉินให้พ้นภาวะวิกฤติ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดความพิการ ภาวะแทรกซ้อน ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินข้อบ่งชี้ทางคลินิกและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจด้วยเครื่องเพทซีที

เครื่องเพทซีที (Positron Emission Tomography/Computed Tomography: PET/CT) เป็น เทคโนโลยีทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ให้ข้อมูลทัง้ ทางด้านชีววิทยาโมเลกุลและตาแหน่งกายวิภาค พร้อมกันในคราวเดียวเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงทัง้ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว

ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนไทยเข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็น อันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในอนาคต การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเป็นกลไกและยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายคลินิกหมอครอบครัวที่จะให้บริการรักษาโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและสร้างความเสมอภาคในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกกลุ่มวัยและทุกสิทธิ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา Vinorelbine ในการรักษาเสริมมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะ II – IIIA ในประเทศไทย

มะเร็งปอดเป็นโรคที่พบได้บ่อยทั่วโลกโดยเฉพาะเพศชาย และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในลำดับต้นๆ มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก เป็นชนิดของมะเร็งปอดที่พบได้มากที่สุด การรักษามะเร็งปอดขึ้นอยู่กับระยะของการเกิดโรค มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะเริ่มต้นมีความยากในการตรวจพบ เนื่องจากผู้ป่วยมักไม่มีอาการเฉพาะใดๆ เมื่อผู้ป่วยถูกวินิจฉัยโรคมักจะพบในระยะแพร่กระจายแล้ว ในผู้ป่วยระยะเริ่มต้นหากรักษาด้วยการผ่าตัดได้ จะเป็นการรักษาที่ดีที่สุด ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: โครงการพัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณภาพ (Quality standards: QS) สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระยะที่ 1

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อลดโอกาสเกิดโรคและความเจ็บป่วย รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสามารถจำแนกได้ 2 ระดับ คือการพัฒนาทักษะและความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองในระดับปัจเจกเพื่อทำให้บุคคลมีขีดความสามารถและสามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้ และการเพิ่มพูนศักยภาพในระดับกลุ่มหรือชุมชนเพื่อการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของสมาชิกซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพโดยรวมของสังคมไปในทางที่ดีขึ้น รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอประเด็นปัญหาสุขภาพที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการคัดเลือกเพื่อให้นำไปพัฒนาเป็นแนวทางมาตรฐานคุณภาพสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการในชุดสิทธิประโยชน์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง เกิดประโยชน์ตามเป้าประสงค์อย่างแท้จริง ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

Identifying Important Factors Impacting the Adoption of New Vaccines in Thailand by Using a Best-Worst Scaling

Siriporn Pooripussarakul Arthorn Riewpaiboon David Bishai Sripen Tantivess Charung Muangchana ...อ่านต่อ

การใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการให้บริการเครื่องช่วยฟัง

สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล* วิทธวัช พันธุมงคล* อรพรรณ โพธิหัง*   บทคัดย่อ: คนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถขอรับบริการเครื่องช่วยฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ...อ่านต่อ

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วิทธวัช พันธุมงคล* สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล* อรพรรณ โพธิหัง*   บทคัดย่อ: การใส่เครื่องช่วยฟังเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถฟังและสื่อสารได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตประจำวัน ...อ่านต่อ

การประเมินผลโครงการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนด้วยแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน

สุรเดช  ดวงทิพย์สิริกุล รักมณี บุตรชน ดนัย ชินคำ นิธิเจน กิตติรัชกุล อรพรรณ โพธิหัง ...อ่านต่อ
HTA-development-Jmed-first-edition-2008-

Thai Health Technology Assessment Guideline Development

  Keywords: Health technology assessment, Rationale, Guideline development   Please ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Towards the introduction of pneumococcal conjugate vaccines in Bhutan: A cost-utility analysis to determine the optimal policy option

Abstract Background Due to competing health priorities and limited resources, ...อ่านต่อ

Revisiting policy on chronic HCV treatment under the Thai Universal Health Coverage: An economic evaluation and budget impact analysis

Abstract Thailand is encountering challenges to introduce the high-cost sofosbuvir ...อ่านต่อ

Developing and testing quality indicators for the Thai Quality and Outcomes Framework

Primary care serves as an entry point in the Thai ...อ่านต่อ

The Development of the Guide to Economic Analysis and Research (GEAR) Online Resource

Public health authorities around the world are increasingly using economic ...อ่านต่อ

The influence of cost-per-DALY information in health prioritisation and desirable features for a registry: a survey of health policy experts in Vietnam, India and Bangladesh

Abstract BACKGROUND: Economic evaluation has been implemented to inform policy in many ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 28 กันยายน-ธันวาคม 2559: สร้างกลไกการเงินและตัวชี้วัดอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

หากพูดถึงโครงการ QOF ท่านผู้อ่านหลายคนอาจไม่คุ้นหูเพราะโครงการ QOF เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานอยู่ภายในหน่วยงานรัฐ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการทำงานคือประเมินคุณภาพการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิและตอบแทนหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานได้ดีด้วยการให้งบประมาณเพิ่มโดยคำนวณเป็นคะแนนการทำงานที่มีคุณภาพแล้วนำคะแนนนั้นคิดเป็นงบประมาณ หรืออธิบายง่าย ๆ ว่า เป็นการ จ่ายเงินซื้อคุณภาพบริการนั่นเอง ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 27 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559: รู้รอบ หอบหืดเด็ก

โรคหืด พบได้ในทุกช่วงอายุ เป็นโรคไม่ติดต่อที่ เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของหลายประเทศ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า มีผู้ป่วยโรคหืดราว 235 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคหืดมากที่สุดคือเด็ก เพราะโรคหืดส่ง ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 26 มกราคม-เมษายน 2559: PRIORITY SETTING FOR UNIVERSAL HEALTH COVERAGE จัดลำดับความสำคัญเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า

จุลสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 กันยายน – ธันวาคม : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ

จุลสาร HITAP ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ ฉบับนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่คนพิการควรได้รับจากระบบประกันสุภาพและสิทธิอื่น ๆ ...อ่านต่อ

จุลสารอื่นๆ ดูทั้งหมด

cover HTAsialink-10-for-web-26_4_2017

10th HTAsiaLink Newsletter: Patient Involvement on HTA

Patient's perspectives can offer great insights into perceived benefits of ...อ่านต่อ

HTAsiaLink newsletter 9th issue: Building HTA: The Road to Organizational Effectiveness and Effificiency

This 9th issue of HTAsiaLink newsletter focuses on “Building HTA: ...อ่านต่อ

HTAsiaLink newsletter 8th issue: Priority setting: the need, the practice, the challenge

HTAsiaLink newsletter 7th issue: HTA To Support UHC

Welcome all of you to the 7th issue of HTAsiaLink newsletter. ...อ่านต่อ

HTAsiaLink newsletter 6th issue: Sharing Information

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

HTAsiaLink 2018 proceeding book cover, Testing Treatments

HTAsiaLink 2018 Proceeding Book

A Star in the East: A Short History of HITAP

"A Star in the East: A Short History of HITAP" ...อ่านต่อ

A Terrible Beauty: A Short History of NICE The National Institute of Health and Care Excellence

"A Terrible Beauty is a relatively short account of the ...อ่านต่อ

Policy Brief and Working Paper: Conducive Factors to the Development of Health Technology Assessment in Asia

With Universal Health Coverage (UHC) high on the global health ...อ่านต่อ

คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556