logo
PB QOF2 cover
Download ดาวน์โหลด 891 ครั้ง
เข้าชม 1112 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บริการปฐมภูมิมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นบริการด้านสุขภาพพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือมีสุขภาพดี ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2557 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงริเริ่มโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ  (Quality and Outcomes Framework, QOF) ซึ่งใช้กลไกทางการเงินเพื่อจูงใจให้สถานพยาบาลจัดบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดที่กำหนด อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า โครงการดังกล่าวควรได้รับการปรับปรุงในหลายประเด็น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่เหมาะสม สะท้อนผลงานและคุณภาพบริการได้จริง และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง