logo
Multiple Myeloma
Download ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
เข้าชม 395 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนึ่งในโรคที่พบมากในผู้สูงอายุคือ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีโลมาหรือเอ็มเอ็ม (Multiple Myeloma, MM) ผู้ป่วยร้อยละ 25 มักมีการกลับเป็นซํ้า แม้ในปัจจุบันจะมียาเคมีบำบัดหลายกลุ่มที่รักษาได้ แต่ยากลุ่มที่มีประสิทธิผลสูงเป็นยาใหม่ที่ออกฤทธิ์ชนิดมุ่งเป้า (targeted therapy) ที่มีราคาแพงและยังไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้แก่ ยาเบอร์ทีโซมิบ (bortezomib) ยาทาลิโดไมด์ (thalidomide) และยาเลนาลิโดไมด์ (lenalidomide) การประเมินความคุ้มค่าของยาทั้งสามโดยเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามาตรฐานในปัจจุบันคือยาเด็กซาเมทาโซนขนาดสูง (high-dose dexamethasone) พบว่ายาใหม่ทั้งสามมีประสิทธิผลดีกว่า แต่ยังมีราคาและต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสูงเกินกว่าเกณฑ์สำหรับคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงยังไม่คุ้มค่าในบริบทของประเทศไทย แต่หากมีการต่อราคายาจนคุ้มค่าควรเลือกยาเลนาลิโดไมด์เป็นทางเลือกแรกในการรักษาเพราะให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพสูงที่สุด และมีต้นทุนน้อยกว่าทางเลือกอื่น ๆ แต่หากไม่สามารถต่อราคายาทั้งสามลงมาจนคุ้มค่าได้ ควรทำข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ยา (managed entryagreement) โดยกำหนดเงื่อนไขการสั่งใช้และทำระบบการกระจายความเสี่ยง (risk sharing) ร่วมกับบริษัทผู้ จำหน่ายเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่ดีกว่าได้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง