logo
Download ดาวน์โหลด 358 ครั้ง
เข้าชม 765 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการ PrEP (เพร็พ) เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยงสูง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เสนอให้ PrEP เป็นมาตรการเสริมเพื่อลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี พ.ศ. 2573 ที่กำหนดให้ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นไปจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต้องน้อยกว่า 1,000 คนต่อปี อย่างไรก็ตามแม้ว่ายาที่ใช้ในบริการ PrEP อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว แต่มีข้อบ่งใช้สำหรับต้านไวรัสเอชไอวี ในผู้ที่ติดเชื้อแล้วเท่านั้น หากต้องขยายข้อบ่งใช้สำหรับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ ควรมีการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ และสาธารณสุขก่อน ผลการประเมินพบว่า การให้บริการ PrEP ในทุกกลุ่มเสี่ยงมีความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข ภายใต้เงื่อนไขว่าพฤติกรรมเสี่ยงไม่เพิ่มขึ้น เช่น ไม่ใช้ถุงยางอนามัยลดลง ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ไม่ใช้เข็มและอุปกรณ์สะอาดลดลง และพฤติกรรมอื่น ๆ จึงมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มชุดบริการ PrEP ในชุดสิทธิประโยชน์ ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายร้อยละของการตรวจเชื้อเอชไอวีและได้รับ การรักษา “95-95-95” ได้แก่ ผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจ และรู้ว่าตนเองติดเชื้อร้อยละ 95 ผู้ที่ติดเชื้อเข้ารับ การรักษาร้อยละ 95 และผู้ติดเชื้อรักษาต่อเนื่องจนกดไวรัสสำเร็จร้อยละ 95 รวมถึงมีมาตรการเพิ่มความเข้มแข็ง ในการลดปัจจัยเสี่ยงให้ผู้รับบริการและพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะสำหรับ การให้บริการ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง