logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

การพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่า (Reference Case) สำหรับการแพทย์เฉพาะบุคคลหรือการแพทย์แม่นยำ เพื่อพิจารณาในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:65%

66221010HM021F0 Rapid assessment of road traffic accidents related policies and their economic impact in Sri Lanka กานต์ชนก ศิริสอน

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:45%

Estimating the shares of the value of branded pharmaceuticals accruing to manufacturers and to patients in the Thai healthcare system Dr. Jessica Ochalek

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:40%

66063002HM006L0 Development of reference case for economic evaluation on precision medicine for health insurance reimbursement in Thailand ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:39%

66161066HM016L0 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตด้วยการรักษาแบบบูรณาการ (integrated care) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะ 3-4 ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า
ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:48%

66123064RM012L0 การวิจัยเชิงสำรวจความต้องการในการคัดกรองโรคมะเร็งและโรคหัวใจ นอกเหนือจากชุดสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดสรรให้ รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:60%

65153061HM015F0 การประเมินสถานการณ์การใช้แบบจำลองการวิเคราะห์โรคติดเชื้อ (Infectious disease modelling) ในประเทศไทย Saudamini Vishwanath Dabak

กำหนดโครงร่างวิจัย:35%

การเสริมสร้างประโยชน์ของการสร้างแบบจำลองทางระบาดวิทยา (การร่วมมือผ่าน Lancet Commission) Mark Jit, PhD
รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

กำหนดโครงร่างวิจัย:35%

66113002HM011L0 การประเมินความคุ้มค่าด้วยวิธี Distributional Cost-Effectiveness Analysis (DCEA) ในทางเลือกการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีในประเทศไทย ระยะที่ 1 รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:43%

64201002HM020L0 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสายสวนสลายพังผืดในช่องเหนือไขสันหลังในผู้ป่วยที่มีภาวะปวดไม่หายขาดหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวและโรคช่องประสาทไขสันหลังตีบแคบ ผศ.ดร.ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

66083030RM008L0 การประเมินความคุ้มค่าของยา Alendronate สำหรับเงื่อนไขการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุนจากการใช้ยาสเตียรอยด์ ภญ.ปานทิพย์ จันทมา

กำหนดโครงร่างวิจัย:35%

66093030RM009L0 การประเมินความคุ้มค่าของ imiglucerase และ velaglucerase ในการรักษาผู้ป่วยโรคโกเช่ร์ ชนิดที่ 1 และ 3 ภญ.วรัญญา รัตนวิภาพงษ์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:65%

66073002RM007L0 กระบวนการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อและการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCBP 2566) กุมารี พัชนี

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:64%

65073058HM007L5 การศึกษาความเพียงพอของทรัพยากรและงบประมาณของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

66013002RM001L0 การจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติและแนวทางการติดตามประเมินผลของระบบการแพทย์ทางไกล ผ่านการถอดบทเรียนในบริบทไทยและบริบทโลก รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย
ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:50%

66023002RM002L0 การประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผ่านสายด่วนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กุมารี พัชนี

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:42%

65073058HM007L4 การศึกษาความเป็นไปได้ของการขยายบริการระบบการติดตามผลการรักษาทางไกล สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับเครื่อง Cardiac implantable electronic devices (CIEDs) ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:36%

65021058RM002L0 การพัฒนากระบวนการประเมินเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมระบบบริการสุขภาพและสุขภาพประชาชนไทย ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:36%

64171002RM015L0 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:45%

64161002RM016L0 การประเมินความคุ้มค่าของการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

ตรวจสอบผลวิจัย:85%