logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

61123-002R1-011L0 การประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ ดร.รุ่งนภา คำผาง
ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:36%

61353041R1024F0 การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดบริการเพื่อยุติเอชไอวีของกลุ่มประชากรหลักในประเทศไทย ทรงยศ พิลาสันต์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:36%

แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เพื่อศึกษามาตรการคัดกรองผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี เรื้อรัง และการจ่ายยาต้านไวรัสตับอักเสบซีขนานใหม่ร่วมกับการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณในประเทศไทย ดร.วิริชดา ปานงาม

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:40%

61073002R1016L0 การศึกษาการเข้าถึงและความเป็นไปได้ในการจัดบริการการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในโรงพยาบาล สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

กำหนดโครงร่างวิจัย:28%

61063 002R1 009L0 การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของบริการตรวจเพทซีทีในประเทศไทย วิทธวัช พันธุมงคล

กำหนดโครงร่างวิจัย:20%

60003 036R1 120L0 โครงการพัฒนากรอบการติดตามประเมินผลกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกและนโยบายสุขภาพโลกที่สำคัญ ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร
ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์
ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61013036R1001L0 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการควบคุมการโฆษณาอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพทางโทรทัศน์ รักมณี บุตรชน

ตรวจสอบผลวิจัย:80%

60023011R1124L0 โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ (Quality standards) สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระยะที่ 2 ดร.รุ่งนภา คำผาง

ตรวจสอบผลวิจัย:90%

60003 010R1 122L0 โครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย (โครงการย่อยที่ 1) ภญ.ธนพร บุษบาวไล

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:45%

60013 028R1 123L0 โครงการศึกษาการดำเนินมาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้มและภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชนในประเทศไทย วันทนีย์ กุลเพ็ง

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:43%

143 118 2560 โครงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนเพื่อยุติปัญหาวัณโรคในประเทศไทย นพ.เฉวตสรร นามวาท
ภญ.สุธาสินี คำหลวง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

10-3-116-2560 Assessment of Capacity Building of Member States of WHO South-East Asia Region in Global Health ทรงยศ พิลาสันต์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

14-3-121-2560 การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

ตรวจสอบผลวิจัย:92%

2-3-117-2560 การวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-119-2560 โครงการพัฒนาข้อเสนอรูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค วิทธวัช พันธุมงคล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-115-2560 โครงการพัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณภาพ (Quality standards) สำหรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค: ระยะที่ 1 ดร.รุ่งนภา คำผาง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

30-3-113-2560 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา pemetrexed ร่วมกับ cisplatin สำหรับการรักษามะเร็งเยื่อหุ้มปอด ชุติมา คำดี

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

17-2-021-2559(2) การประเมินต้นทุนผลกระทบทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจจากความไม่ปลอดภัยทางด้านอาหารของประเทศไทย นางลลนา ทองแท้

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:44%

35-3-114-2560 การศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย ศรวณีย์ อวนศรี

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

30-3-111-2560 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา bortezomib thalidomide และ lenalidomide ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่กลับเป็นซ้ำหรือดื้อต่อการรักษา วิทธวัช พันธุมงคล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%