logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

แนวทางการคัดกรองตรวจวินิจฉัยและรักษาเพื่อการกำจัดโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังในยุคยาต้านไวรัส DAAs เป้าหมายโลกหรือเป้าหมายไทยที่เหมาะสม – การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณโดยแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธรณสุข ดร.วิริชดา ปานงาม

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61073002R1016L0 การศึกษาการเข้าถึงและความเป็นไปได้ในการจัดบริการการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในโรงพยาบาล สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61063 002R1 009L0 การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของบริการตรวจเพทซีทีในประเทศไทย วิทธวัช พันธุมงคล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

60003 036R1 120L0 โครงการพัฒนากรอบการติดตามประเมินผลกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกและนโยบายสุขภาพโลกที่สำคัญ ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร
ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์
ดร. ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

61013036R1001L0 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการควบคุมการโฆษณาอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพทางโทรทัศน์ ดร.รักมณี บุตรชน

ตรวจสอบผลวิจัย:80%

60023011R1124L0 โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ (Quality standards) สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระยะที่ 2 ดร.รุ่งนภา คำผาง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

60003 010R1 122L0 โครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย (โครงการย่อยที่ 1) ภญ.ธนพร บุษบาวไล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

60013 028R1 123L0 โครงการศึกษาการดำเนินมาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้มและภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชนในประเทศไทย วันทนีย์ กุลเพ็ง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

143 118 2560 โครงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนเพื่อยุติปัญหาวัณโรคในประเทศไทย นพ.เฉวตสรร นามวาท
ภญ.สุธาสินี คำหลวง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

10-3-116-2560 Assessment of Capacity Building of Member States of WHO South-East Asia Region in Global Health ทรงยศ พิลาสันต์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

14-3-121-2560 การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

2-3-117-2560 การวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-119-2560 โครงการพัฒนาข้อเสนอรูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค วิทธวัช พันธุมงคล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

11-3-115-2560 โครงการพัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณภาพ (Quality standards) สำหรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค: ระยะที่ 1 ดร.รุ่งนภา คำผาง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

30-3-113-2560 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา pemetrexed ร่วมกับ cisplatin สำหรับการรักษามะเร็งเยื่อหุ้มปอด ชุติมา คำดี

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

35-3-114-2560 การศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย ศรวณีย์ อวนศรี

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

30-3-111-2560 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา bortezomib thalidomide และ lenalidomide ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่กลับเป็นซ้ำหรือดื้อต่อการรักษา วิทธวัช พันธุมงคล

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

30-3-112-2560 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการยา Temozolomide ในผู้ป่วยมะเร็ง High-Grade Astrocytoma กิตติพงษ์ ธิบูรณ์บุญ

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

1-3-105-2559 โครงการประเมินเพื่อต่อยอดการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ดร. ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

17-2-021-2559 (1) การค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับรายจ่ายสุขภาพที่ประชาชนต้องจ่ายด้วยตนเองในประเทศไทย Saudamini Vishwanath Dabak

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%