logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

63361028RM038L0 การศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์
ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

64153002RM014L0 โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:60%

64271011RM001L0 การจัดกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

การสังเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงยาแก้ปวดปลุ่มโอปิออยด์สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในประเทศไทย ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร
ดร.กานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล
ศรวณีย์ อวนศรี
ภญ.จุฑามาศ พราวแจ้ง
ดร. ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

62271001H1022L0 The Physical Activity at Work (PAW): a cluster randomised trial of a multicomponent short-break intervention to reduce sitting time and increase physical activity among office workers in Thailand

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:55%

64101002HM008L0 โครงการประเมินสถานการณ์ด้านนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อจัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Aparna Ananthakrishnan
มานิต สิทธิมาตร

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

64121050HM010L0 COVID-19 Vaccination Policy Research and Decision Support Initiative in Asia (CORESIA): a regional study on vaccination certificates

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

64031011RM003L0 โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการใช้ Extracorporeal Membrane Oxygenator (ECMO) ในการรักษาภาวะหัวใจ และ/หรือ ปอดล้มเหลวเฉียบพลันให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

63081049RM006L0 การศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนของประเทศไทย ชุติมา คำดี

ตรวจสอบผลวิจัย:85%

63071049RM005L0 การศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาติ ชุติมา คำดี

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

63351001RM001L0 การประเมินโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่ “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพอำเภอตามยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ดร.รักมณี บุตรชน

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

64281002RM002L0 การวิเคราะห์ผลกระทบของ COVID-19 ต่อระบบสาธารณสุขเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการปรับตัวของระบบบริการต่อการระบาดและความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

63311002RM030L0 การศึกษาการขยายบริการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดในประเทศไทย : ความเป็นไปได้ ต้นทุน และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

62051036R1005L0 การประเมินผลยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายระดับประเทศ และระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนงานกําจัดโรคไข้มาลาเรีย (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ภายใต้ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560-2569 ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

63351010RM037F0 The Impact of Health Technology Assessment for the Support of Universal Health Coverage in Thailand ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:40%

63291001RM031L0 การใช้การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในกระบวนการนโยบายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

กำหนดโครงร่างวิจัย:35%

63361010RM026F0 การวิเคราะห์ต้นทุนระบบเฝ้าระวังในโรคป้องกันด้วยวัคซีน (หัดและหัดเยอรมัน) และต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันในประเทศไทย ทรงยศ พิลาสันต์

อยู่ระหว่างการทำวิจัย:38%

63251002RM022L0 การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วยเครื่อง tandem mass spectrometry ดร.รุ่งนภา คำผาง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

63311040RM032L0 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2564 และการรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

63231002RM 023L0 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านงบประมาณของการใช้ยาสูตร sofosbuvir/velpatasvir ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ในประเทศไทย ทรงยศ พิลาสันต์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%