logo


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย

เมื่อวันก่อน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทยเพื่อนำเสนอโครงร่างงานวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ดร.นพ. ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาต จากโรงพยาบาลบ้านไผ่  นพ. อภิชาติ รอดสม จากสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 และพญ. วัชรา ริ้วไพบูลย์ จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เข้าร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงร่างและแนวทางการทำวิจัย

โครงการนี้เป็นการวิจัยเพื่อปรับปรุงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย โดย HITAP เห็นความสำคัญของการดูแลและการให้บริการด้านสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย เนื่องจากคนต่างด้าวมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพรุนแรงมากกว่าคนในภาคส่วนอื่น สาเหตุมาจากการทำงานประเภท “3D jobs” คืองานประเภทที่มีความยาก (Difficult) งานที่มีความอันตรายและความเสี่ยงสูง (Dangerous) และงานที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมสกปรก (Dirty) อาทิ กรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมง เกษตร ปศุสัตว์ งานใต้น้ำ เป็นต้น อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางด้านสุขภาพหรือทางด้านสังคม ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาตนเอง นอกจากนี้การปรับปรุงรายการการตรวจสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่เป็นปัจจุบัน

13 ธันวาคม 2560

Next post > HITAP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Essential Statistics for Health Technology Assessment of Health Promotion Intervention”

< Previous post HITAP จัดการบรรยาย แนวทางมาตรฐานคุณภาพ หรือ QS

Related Posts